Monthly Archives: februarie 2017

LEGEA SALARIZARII

image

1. Astăzi, 20 februarie 2017, la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale , a avut
loc prima întâlnire dedicată elaborării Proiectului Legii salarizării unitare.Din partea
Ministerului Muncii a participat conducerea acestui minister, în frunte cu doamna ministru Lia
Olguța Vasilescu, iar din partea Confederației Sindicatelor Democratice din România a
participat Simion Hancescu.De asemenea, a participat și ministrul pentru dialog social-domnul
Gabriel Petrea.
Doamna ministru Lia Olguța Vasilescu ne-a prezentat câteva principii generale care vor
sta la baza elaborării acestui proiect de act normativ:
-vor fi grile separate pentru funcțiile ocupate de persoane alese și pentru ceilalți salariați
bugetari;
– creșterea medie în sectorul bugetar, în perioada 1 ianuarie 2018-1 ianuarie 2020, va fi
de 56%;
– sporurile vor fi, în medie, de 30% pe ordonatorul de credite;
-se va acorda 5% fond de premiere.
În perioada următoare vor avea loc discuții cu fiecare familie ocupațională în parte, iar
până la finalul lunii martie acest proiect de lege trebuie finalizat, pentru a fi înaintat
Parlamentului și adoptat până la sfârșitul lunii iunie a.c.Referitor la grila pentru învățământ,
singurul lucru convenit astăzi este reducerea numărului treptelor de vechime de la 11, la 7
pentru cadrele didactice, ultima urmând a fi “peste 25 de ani”.
2. Tot astăzi, 20 februarie 2017, am semnat, împreună cu conducerea M.E.N.,
C.C.M.U.N.S.A.Î.P., iar mâine urmează să fie înregistrat la M.M.J.S., după care va intra în
vigoare.
3. Mâine, 21 februarie 2017, voi avea o discuție la Comisia de Muncă din Camera
Deputaților, pentru a găsi o soluție referitoare la modul incorect de calcul al sporurilor de care
beneficiază personalul didactic, după intrarea în vigoare a H.G. NR.38/2017.

Obiectivele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ în anul 2017

image

 1. Întreprinderea demersurilor necesare pentru o salarizare echitabilă a personalului din învățământ, prin noua lege de salarizare unitară.
 2. Implicarea în elaborarea unei noi legi a educației naționale și a Legii privind Statutul personalului didactic.
 3. Întreprinderea diligențelor necesare pentru modificarea legislației în domeniul pensiilor, astfel încât stabilirea și plata acestora pentru toate categoriile să aibă la bază principiul contributivității la fondul de pensii.
 4. Demararea demersurilor către cele două camere ale Parlamentului României pentru ca să se adopte inițiativele legilative promovate de parlamentari, la propunerea FSLI, respectiv: proiectul de Lege privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;  proiectul de Lege privind modificarea și completarea art. 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011, prin care, elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic cu durata de minimum 3 ani beneficiază de masă și cazare gratuită în cantinele și internatele școlare; proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 69 din legea educației naționale nr. 1/2011, prin care se reglemnetează regimul juridic al manualelor școlare; proiectul de lege de modificare și completare a art. 284 din Legea educațieie naționale nr. 1/2011, în vederea rezolvării problemelor existente în ceea ce privește pensionarea personalului didactic; proiect de lege de modificare a art. 262 alin. (4) din Legea educației naționale, astfel încât reducerea normei didactice de predare cu 2 ore săptămânal să nu fie condiționată de încadrarea în bugetul aprobat.
 5. Intervenirea, la nivelul factorilor decizionali, pentru a se asigura plata drepturilor de natură salarială acordate personalului din învățământ prin hotărâri judecătorești, inclusiv pentru plata sumelor reprezentând dobânzi legale acordate de instanțele de judecată.
 6. Continuarea acțiunii de debirocratizare a învățământului preuniversitar.
 7. Pregătirea Conferinței Naționale a F.S.L.I.

COLEGIUL NAȚIONAL AL LIDERILOR 

GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit – sesiunea 2017

Graficul Desfasurarii Concursului Pentru Acordarea Gradatiilor De Merit Sesiunea 2 (foto 1858)

 1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, stabilirea numărului gradațiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline de învățământ (Perioada: 27 – 31 martie 2017);
 2. Comunicarea fișelor de evaluare, a numărului gradațiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline de învățământ de către inspectoratul școlar, în teritoriu (Perioada: 3 – 6 aprilie 2017);
 3.  Întocmirea și depunerea, de către candidați, a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de  învățământ (Perioada: 7 aprilie – 5 mai 2017);
 4. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar (Perioada: 8 – 12 mai 2017)
 5. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate (Perioada: 9 – 26 mai 2017);
 6.  Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit (Perioada: 28 mai –21 iunie 2017);
 7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar (Perioada: 22 – 23 iunie 2017);
 8. Afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlar (Termen: 27 iunie 2017);
 9. Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite (Zilele: 29 – 30 iunie 2017);
 10. Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații (Perioada: 3 – 5 iulie 2017);
 11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare (Termen: 7 iulie 2017);
 12. Înaintarea la Ministerul Educației Naționale a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ, validat în vederea acordării gradației de merit (Perioada:  10 – 11 iulie 2017);
 13. Emiterea ordinului ministrului educației naţionale (Termen: 18 august 2017).

Punct de vedere privind funcţionarea comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare

dsc_0599

În ultimele zile am primit numeroase sesizări privind imposibilitatea funcţionării comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare, ca urmare a inexistenţei, la acest moment, a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate învăţământ Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P.). în aceste condiţii, precizăm:

 1. Inexistenţa Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate învăţământ Preuniversitar, deşi în decembrie 2016 acesta a fost negociat şi semnat cu ministrul Mircea Dumitru, este determinată de neînregistrarea acestuia, din motive neimputabile federaţiilor sindicale reprezentative.
 2. În acest moment, C.C.M.U.N.S.A.I.P. înregistrat la M.M.F.P.S.P.V. sub nr. 1483/13.11.2014, a fost deja prelungit un an de zile, producând efecte până la data de 13.11.2016 şi nu mai există posibilitatea legală de prelungire a acestuia, în raport de prevederile exprese ale art. 141 alin.(2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. În condiţiile inexistenţei Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi având în vedere prevederile exprese ale art. 138 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia: „Prin excepţie de la prevederile art. 129 alin. (3) contractele colective de munca în sectorul bugetar se negociază, în condiţiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor de credite, în limitele şi în condiţiile stabilite prin acestea.”, până la momentul la care intră în vigoare Legea bugetului de stat pe anul 2017 nu este posibilă negocierea C.C.M.U.N.S.A.I.P.
 4.  În acest moment, prin metodologiile specifice emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice după ce a încetat C.C.M.U.N.S.A.I.P. 2014, respectiv, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017- 2018, aprobată prin O.M.E.N.C.S. nr. 5739/2016 din 14.11.2016, cu modificările ulterioare şi Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobată prin OMENCS nr. 6161/22.12. 2016, sunt reglementate expres atribuţii ce revin COMISIEI PARITARE DE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR – art. 84 alin. (13) şi art. 105 alin. (1) din metodologia – cadru privind mobilitatea şi, respectiv, art. 7 alin. (4) -(7), art. 9 alin. (10), art. 10 alin. (2), graficul din anexa nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit.
 5. În conformitate cu GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2017, prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologia care a intrat în vigoare la data de 09.01.2017 (data publicării în Monitorul Oficial – Partea I nr. 21/09.01.2017) în perioada 13-20.02.2017, comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar detaliază punctajele aferente criteriilor, elaborează grile specifice de evaluare, stabileşte numărul gradaţiilor de merit şi punctajul minim pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ.
 6. Încă din anul 2006, conform Metodologiei si criteriile de acordare a gradaţiei de merit si a salariului de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5669/2006, conform art. 10 pct. 9 lit. a) din aceasta, criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi asupra rezultatului concursului se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, comisie care, potrivit anexei nr. 4 la această metodologie, avea şi competenţa dea Stabilire a subcriteriilor, punctajului maxim şi detalierea acestuia.
 7.  În temeiul prevederilor art. 1 din Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, obiceiul (cutuma) reprezintă izvor de drept civil. Trebuie ţinut cont de faptul că toate metodologiile emise de minister din anul 2006 – până în prezent, inclusiv în perioadele în care nu a fost negociat şi încheiat un contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ ( 2009-2012), au stabilit atribuţii ale comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare în acordarea gradaţiilor de merit (metodologia aprobata prin OMECI nr. 6054/2009, OMECTS nr. 5617/2010 OMECTS nr. 5486/2011 etc), dar şi în etapele de mobilitate a personalului didactic , astfel încât EXISTĂ O CUTUMĂ ÎN SENSUL CODULUI CIVIL privind atribuţiile comisiilor paritare în desfăşurarea etapelor de mobiliate a personalului didcatic şi a concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit.

În concluzie, există temei legal (cutuma reprezintă izvor de drept civil) pentru ca aceste comisii paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare să-şi îndeplinească atribuţiile expres prevăzute de metodologiile emise de Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice (actualmente Ministerul Educaţiei Naţionale).

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2017-2018

an-scolar

În data de 13 Februarie 2017, la sediul Ministerului Educației Naționale a avut loc o întâlnire a unui grup de lucru pentru a propune structura anului școlar 2017-2018. Din partea F.S.L.I. au participat Constantin Rada – secretar general, Cornelia Popa Stavri – vicepreședinte și Levente Vadasz – expert resurse umane.

În urma discuțiilor s-a conturat următoarea variantă de structură a anului școlar 2017-2018:

Structura semestrului I:

 • Cursuri:  11 septembrie 2017 – 22 decembrie 2017;
 • Vacanță înv.primar și preșcolar: 28 octombrie-5 noiembrie 2017;
 • Vacanță: 23 decembrie 2017-14 ianuarie 2018;
 • Cursuri: 15 ianuarie-2 februarie 2018;
 • Vacanța intersemestrială: 3 februarie-11 februarie 2018;

Structura semestrului al II-lea:

 • Cursuri:  12 februarie  –  30 martie 2018;
 • Vacanţa de primăvară: 31 martie  – 10 aprilie 2018;
 • Cursuri: 11 aprilie 2018 – 15 iunie 2018;
 • Vacanţa de vară: 16 iunie 2018 –  9 septembrie 2018.

Săptămâna “Școala Altfel” va avea două date la alegere, în luna noiembrie 2017 sau aprilie 2018. Celelalte elemente legate de structura anului școlar vă vor fi comunicate după aprobarea acestui ordin în ședința CDS din data de 16.02.2017