Punct de vedere privind funcţionarea comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare

dsc_0599

În ultimele zile am primit numeroase sesizări privind imposibilitatea funcţionării comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare, ca urmare a inexistenţei, la acest moment, a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate învăţământ Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P.). în aceste condiţii, precizăm:

  1. Inexistenţa Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate învăţământ Preuniversitar, deşi în decembrie 2016 acesta a fost negociat şi semnat cu ministrul Mircea Dumitru, este determinată de neînregistrarea acestuia, din motive neimputabile federaţiilor sindicale reprezentative.
  2. În acest moment, C.C.M.U.N.S.A.I.P. înregistrat la M.M.F.P.S.P.V. sub nr. 1483/13.11.2014, a fost deja prelungit un an de zile, producând efecte până la data de 13.11.2016 şi nu mai există posibilitatea legală de prelungire a acestuia, în raport de prevederile exprese ale art. 141 alin.(2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. În condiţiile inexistenţei Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi având în vedere prevederile exprese ale art. 138 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia: „Prin excepţie de la prevederile art. 129 alin. (3) contractele colective de munca în sectorul bugetar se negociază, în condiţiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor de credite, în limitele şi în condiţiile stabilite prin acestea.”, până la momentul la care intră în vigoare Legea bugetului de stat pe anul 2017 nu este posibilă negocierea C.C.M.U.N.S.A.I.P.
  4.  În acest moment, prin metodologiile specifice emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice după ce a încetat C.C.M.U.N.S.A.I.P. 2014, respectiv, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017- 2018, aprobată prin O.M.E.N.C.S. nr. 5739/2016 din 14.11.2016, cu modificările ulterioare şi Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobată prin OMENCS nr. 6161/22.12. 2016, sunt reglementate expres atribuţii ce revin COMISIEI PARITARE DE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR – art. 84 alin. (13) şi art. 105 alin. (1) din metodologia – cadru privind mobilitatea şi, respectiv, art. 7 alin. (4) -(7), art. 9 alin. (10), art. 10 alin. (2), graficul din anexa nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit.
  5. În conformitate cu GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2017, prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologia care a intrat în vigoare la data de 09.01.2017 (data publicării în Monitorul Oficial – Partea I nr. 21/09.01.2017) în perioada 13-20.02.2017, comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar detaliază punctajele aferente criteriilor, elaborează grile specifice de evaluare, stabileşte numărul gradaţiilor de merit şi punctajul minim pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ.
  6. Încă din anul 2006, conform Metodologiei si criteriile de acordare a gradaţiei de merit si a salariului de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5669/2006, conform art. 10 pct. 9 lit. a) din aceasta, criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi asupra rezultatului concursului se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, comisie care, potrivit anexei nr. 4 la această metodologie, avea şi competenţa dea Stabilire a subcriteriilor, punctajului maxim şi detalierea acestuia.
  7.  În temeiul prevederilor art. 1 din Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, obiceiul (cutuma) reprezintă izvor de drept civil. Trebuie ţinut cont de faptul că toate metodologiile emise de minister din anul 2006 – până în prezent, inclusiv în perioadele în care nu a fost negociat şi încheiat un contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ ( 2009-2012), au stabilit atribuţii ale comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare în acordarea gradaţiilor de merit (metodologia aprobata prin OMECI nr. 6054/2009, OMECTS nr. 5617/2010 OMECTS nr. 5486/2011 etc), dar şi în etapele de mobilitate a personalului didactic , astfel încât EXISTĂ O CUTUMĂ ÎN SENSUL CODULUI CIVIL privind atribuţiile comisiilor paritare în desfăşurarea etapelor de mobiliate a personalului didcatic şi a concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit.

În concluzie, există temei legal (cutuma reprezintă izvor de drept civil) pentru ca aceste comisii paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare să-şi îndeplinească atribuţiile expres prevăzute de metodologiile emise de Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice (actualmente Ministerul Educaţiei Naţionale).

Posted on 16 februarie 2017, in Noutăţi. Bookmark the permalink. Lasă un comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s