GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit – sesiunea 2017

Graficul Desfasurarii Concursului Pentru Acordarea Gradatiilor De Merit Sesiunea 2 (foto 1858)

 1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, stabilirea numărului gradațiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline de învățământ (Perioada: 27 – 31 martie 2017);
 2. Comunicarea fișelor de evaluare, a numărului gradațiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline de învățământ de către inspectoratul școlar, în teritoriu (Perioada: 3 – 6 aprilie 2017);
 3.  Întocmirea și depunerea, de către candidați, a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de  învățământ (Perioada: 7 aprilie – 5 mai 2017);
 4. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar (Perioada: 8 – 12 mai 2017)
 5. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate (Perioada: 9 – 26 mai 2017);
 6.  Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit (Perioada: 28 mai –21 iunie 2017);
 7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar (Perioada: 22 – 23 iunie 2017);
 8. Afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlar (Termen: 27 iunie 2017);
 9. Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite (Zilele: 29 – 30 iunie 2017);
 10. Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații (Perioada: 3 – 5 iulie 2017);
 11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare (Termen: 7 iulie 2017);
 12. Înaintarea la Ministerul Educației Naționale a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ, validat în vederea acordării gradației de merit (Perioada:  10 – 11 iulie 2017);
 13. Emiterea ordinului ministrului educației naţionale (Termen: 18 august 2017).

Punct de vedere privind funcţionarea comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare

dsc_0599

În ultimele zile am primit numeroase sesizări privind imposibilitatea funcţionării comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare, ca urmare a inexistenţei, la acest moment, a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate învăţământ Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P.). în aceste condiţii, precizăm:

 1. Inexistenţa Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate învăţământ Preuniversitar, deşi în decembrie 2016 acesta a fost negociat şi semnat cu ministrul Mircea Dumitru, este determinată de neînregistrarea acestuia, din motive neimputabile federaţiilor sindicale reprezentative.
 2. În acest moment, C.C.M.U.N.S.A.I.P. înregistrat la M.M.F.P.S.P.V. sub nr. 1483/13.11.2014, a fost deja prelungit un an de zile, producând efecte până la data de 13.11.2016 şi nu mai există posibilitatea legală de prelungire a acestuia, în raport de prevederile exprese ale art. 141 alin.(2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. În condiţiile inexistenţei Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi având în vedere prevederile exprese ale art. 138 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia: „Prin excepţie de la prevederile art. 129 alin. (3) contractele colective de munca în sectorul bugetar se negociază, în condiţiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor de credite, în limitele şi în condiţiile stabilite prin acestea.”, până la momentul la care intră în vigoare Legea bugetului de stat pe anul 2017 nu este posibilă negocierea C.C.M.U.N.S.A.I.P.
 4.  În acest moment, prin metodologiile specifice emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice după ce a încetat C.C.M.U.N.S.A.I.P. 2014, respectiv, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017- 2018, aprobată prin O.M.E.N.C.S. nr. 5739/2016 din 14.11.2016, cu modificările ulterioare şi Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobată prin OMENCS nr. 6161/22.12. 2016, sunt reglementate expres atribuţii ce revin COMISIEI PARITARE DE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR – art. 84 alin. (13) şi art. 105 alin. (1) din metodologia – cadru privind mobilitatea şi, respectiv, art. 7 alin. (4) -(7), art. 9 alin. (10), art. 10 alin. (2), graficul din anexa nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit.
 5. În conformitate cu GRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2017, prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologia care a intrat în vigoare la data de 09.01.2017 (data publicării în Monitorul Oficial – Partea I nr. 21/09.01.2017) în perioada 13-20.02.2017, comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar detaliază punctajele aferente criteriilor, elaborează grile specifice de evaluare, stabileşte numărul gradaţiilor de merit şi punctajul minim pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ.
 6. Încă din anul 2006, conform Metodologiei si criteriile de acordare a gradaţiei de merit si a salariului de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5669/2006, conform art. 10 pct. 9 lit. a) din aceasta, criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi asupra rezultatului concursului se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, comisie care, potrivit anexei nr. 4 la această metodologie, avea şi competenţa dea Stabilire a subcriteriilor, punctajului maxim şi detalierea acestuia.
 7.  În temeiul prevederilor art. 1 din Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, obiceiul (cutuma) reprezintă izvor de drept civil. Trebuie ţinut cont de faptul că toate metodologiile emise de minister din anul 2006 – până în prezent, inclusiv în perioadele în care nu a fost negociat şi încheiat un contract colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ ( 2009-2012), au stabilit atribuţii ale comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare în acordarea gradaţiilor de merit (metodologia aprobata prin OMECI nr. 6054/2009, OMECTS nr. 5617/2010 OMECTS nr. 5486/2011 etc), dar şi în etapele de mobilitate a personalului didactic , astfel încât EXISTĂ O CUTUMĂ ÎN SENSUL CODULUI CIVIL privind atribuţiile comisiilor paritare în desfăşurarea etapelor de mobiliate a personalului didcatic şi a concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit.

În concluzie, există temei legal (cutuma reprezintă izvor de drept civil) pentru ca aceste comisii paritare de la nivelul inspectoratelor şcolare să-şi îndeplinească atribuţiile expres prevăzute de metodologiile emise de Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice (actualmente Ministerul Educaţiei Naţionale).

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2017-2018

an-scolar

În data de 13 Februarie 2017, la sediul Ministerului Educației Naționale a avut loc o întâlnire a unui grup de lucru pentru a propune structura anului școlar 2017-2018. Din partea F.S.L.I. au participat Constantin Rada – secretar general, Cornelia Popa Stavri – vicepreședinte și Levente Vadasz – expert resurse umane.

În urma discuțiilor s-a conturat următoarea variantă de structură a anului școlar 2017-2018:

Structura semestrului I:

 • Cursuri:  11 septembrie 2017 – 22 decembrie 2017;
 • Vacanță înv.primar și preșcolar: 28 octombrie-5 noiembrie 2017;
 • Vacanță: 23 decembrie 2017-14 ianuarie 2018;
 • Cursuri: 15 ianuarie-2 februarie 2018;
 • Vacanța intersemestrială: 3 februarie-11 februarie 2018;

Structura semestrului al II-lea:

 • Cursuri:  12 februarie  –  30 martie 2018;
 • Vacanţa de primăvară: 31 martie  – 10 aprilie 2018;
 • Cursuri: 11 aprilie 2018 – 15 iunie 2018;
 • Vacanţa de vară: 16 iunie 2018 –  9 septembrie 2018.

Săptămâna “Școala Altfel” va avea două date la alegere, în luna noiembrie 2017 sau aprilie 2018. Celelalte elemente legate de structura anului școlar vă vor fi comunicate după aprobarea acestui ordin în ședința CDS din data de 16.02.2017

INFORMARE – MARIRI SALARIALE

20170130_201515.png

23 IANUARIE – ZI LIBERA!

calendar-zi

Executivul a stabilit astăzi, printr-o Hotărâre, ca ziua de luni, 23
ianuarie 2017, să fie zi liberă pentru salariații din sectorul public,
făcând legătura între zilele nelucrătoare de weekend, 21-22 ianuarie, și
ziua liberă de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române.

Astfel, potrivit prevederilor hotărârii, ziua de 23 ianuarie va fi
recuperată, în regim de program normal, sâmbătă, 28 ianuarie 2017, sau
prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru până pe 31 ianuarie
2017.

Facilitatea nu se acordă locurilor de muncă în care activitatea nu poate
fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau
specificului activității.

De asemenea, pentru funcționarea justiției ca serviciu public,
dispozițiile prezentei hotărâri nu se aplică magistraților şi altor
categorii din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea
proceselor cu termen în data de 23 ianuarie 2017 şi nici participanților
în aceste procese.

În ceea ce privește activitatea derulată prin Trezoreria statului s-au
stabilit datele în care unitățile trezoreriei statului înregistrează în
contabilitate operațiunile de încasări aferente zilelor de 20 ianuarie și
respectiv 23 ianuarie 2017, datele la care vor fi întocmite retururile la
încasare, precum și categoriile de operațiuni de plăți prin virament care
vor fi efectuate în ziua de 23 ianuarie 2017 de către Ministerul
Finanțelor Publice.

VESTI BUNE! MAJORARI SALARIALE!

image

Buna ziua stimati colegi.Stiu ca așteptați o informatie legata de majorarea medie de 15%.Asa cum am convenit cu ministrul muncii, doamna Olguta Vasilescu, s-a elaborat un proiect de OUG, pentru a remedia si o serie de nereguli care apar in Legea 250/2016, iar termenul de aplicare care apare in proiect este de 1 Ianuarie 2017. Ramane de vazut care va fi decizia pe care o va lua Guvernul saptamana viitoare in sedinta  de guvern.Nu am pana la aceasta ora grila finala, pentru ca si aseara s-a lucrat la ea la MEN, dar va pot spune ca se vor acorda sume fixe, încercând sa ne apropiem de respectarea principiilor aprobate de CNL. Se modifica si anexele din Legea 250, indemnizațiile de conducere urmând sa se acorde de la minimum 24 de clase si grupe; se rezolva si majorarea de 15% pentru personalul nedidactic din inspectorate.Singurul lucru pe care nu l-am rezolvat acum este cel de reducere a tranșelor de vechime, dar acest lucru il vom rezolva in legea de salarizare, lege la care se va lucra in perioada imediat urmatoare, avand in vedere ca va fi aprobată de Parlament pana la sfârșitul lunii Iunie 2017. Ca fapt divers, urmatoarele măriri vor fi de 20% începând cu 1 Iulie 2017 si de 30% începând cu data de 1 Ianuarie 2018. Practic, legea de salarizare va pleca de la proiectul pe care l-am negociat cu Rovana Plumb si care prevede o crestere medie de aproximativ 80% pentru invatamant.Apropo de majorarea de 15%, un profesor debutant va ajunge la 2045 lei, de la 1645 lei cat a fost la 31 Decembrie 2016.