Skip to main content

ORDIN nr. 6.223 din 4 septembrie 2023

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 11 septembrie 2023

Data intrarii in vigoare : 11 septembrie 2023

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9), art. 40, 41, art. 115 alin. (2), art. 128, art. 248 alin. (1) şi ale art. 250 alin. (1) lit. a) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 15 septembrie 2021.

ART. 3

Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Bucureşti, 4 septembrie 2023.

Nr. 6.223.

ANEXA 1

METODOLOGIE-CADRU din 4 septembrie 2023

de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 11 septembrie 2023

Data intrarii in vigoare : 11 septembrie 2023

Forma actualizata valabila la data de : 11 septembrie 2023

Prezenta forma actualizata este valabila de la 11 septembrie 2023 pana la 7 decembrie 2023

──────────

Aprobată prin ORDINUL nr. 6.223 din 4 septembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 11 septembrie 2023.

──────────

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, denumite în continuare unităţi de învăţământ, cu excepţia celor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sunt conduse de consilii de administraţie, de directori şi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, Comisia pentru Formare şi Dezvoltare în Cariera Didactică şi alte comisii constituite la nivelul unităţii de învăţământ, consiliul şcolar al elevilor, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, cu autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învăţământ preuniversitar.

ART. 2

Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, denumit în continuare, în cuprinsul prezentei metodologii-cadru, consiliu de administraţie, este organul deliberativ de conducere.

ART. 3

(1) Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se constituie din 7, 9 sau 11 membri.

(2) Inspectoratele şcolare judeţene (ISJ)/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), denumite în continuare inspectorate şcolare şi, ulterior, în urma reorganizării acestora, direcţiile judeţene de învăţământ preuniversitar/Direcţia Municipiului Bucureşti de Învăţământ Preuniversitar, denumite în continuare direcţii de învăţământ, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei unităţi de învăţământ, stabilesc prin hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru, numărul de membri al consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi îl comunică unităţilor de învăţământ până la începutul fiecărui an şcolar.

(3) Pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional, persoana juridică finanţatoare/fondatorul stabileşte, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru, numărul membrilor consiliului de administraţie, pe care îl comunică inspectoratului şcolar/direcţiei de învăţământ, precum şi structura şi atribuţiile acestuia, până la începutul fiecărui an şcolar.

CAP. II

Constituirea consiliului de administraţie

ART. 4

(1) Structura consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat este următoarea:

a) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 7 membri: directorul, 2 cadre didactice, 2 reprezentanţi ai părinţilor, primarul localităţii/sectorului municipiului Bucureşti pe raza căreia/căruia se află unitatea de învăţământ, denumit în continuare primar, sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local/consiliului local de sector al municipiului Bucureşti, denumit în continuare reprezentant al consiliului local. Prevederile se aplică în mod corespunzător unităţilor de învăţământ cu efective mai mici de 300 de beneficiari primari;

b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri: directorul, 3 cadre didactice din cota cărora un loc poate fi alocat unui reprezentant al personalului didactic auxiliar, 2 reprezentanţi ai părinţilor, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local. Prevederile se aplică în mod corespunzător unităţilor de învăţământ cu efective între 301 şi 400 de beneficiari primari;

c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 11 membri: directorul, 4 cadre didactice din cota cărora un loc poate fi alocat unui reprezentant al personalului didactic auxiliar, 3 reprezentanţi ai părinţilor, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local. Prevederile se aplică în mod corespunzător unităţilor de învăţământ cu efective de peste 400 de beneficiari primari.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1):

a) în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ liceal tehnologic şi postliceal, structura consiliilor de administraţie se poate mări cu 2 membri desemnaţi de operatorii economici parteneri, asociaţii profesionale partenere, consorţii partenere, la propunerea unităţilor de învăţământ, cu aprobarea inspectoratelor şcolare/direcţiilor de învăţământ. În cazul în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, asociaţii profesionale partenere şi consorţii partenere, aceştia/acestea îşi desemnează reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să nominalizeze reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate.

În acest caz, cvorumul de şedinţă se măreşte în mod corespunzător cu 1 membru, respectiv 2 membri, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 „Numărul minim necesar de membri şi voturi, după caz, pentru cvorumul de şedinţă, respectiv pentru adoptarea hotărârilor consiliului de administraţie“, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru;

b) prevederile lit. a) se aplică şi unităţilor de învăţământ preuniversitar care organizează învăţământ profesional;

c) în liceele tehnologice cu profil preponderent agricol şi silvic, structura consiliilor de administraţie prevăzută la alin. (1) se măreşte în mod obligatoriu cu 2 membri, aceştia fiind desemnaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, conform prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare. Cvorumul de şedinţă se măreşte în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1;

d) în unităţile de învăţământ care organizează exclusiv învăţământ tehnologic, structura consiliului de administraţie, având numărul de membri prevăzut la art. 3 alin. (1), asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, asociaţiilor profesionale partenere, consorţiilor partenere, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local şi un reprezentant al părinţilor, conform anexei nr. 2 „Structura consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar care organizează exclusiv învăţământ tehnologic“, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru. În cazul în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia vor desemna reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. Preşedintele consiliului şcolar al elevilor participă obligatoriu, cu statut de observator, la toate şedinţele consiliului de administraţie, iar intervenţiile acestuia se consemnează în procesul-verbal al şedinţei;

e) în unităţile de învăţământ vocaţional teologic, structura consiliilor de administraţie se măreşte cu 2 membri, desemnaţi de cultul respectiv. În acest caz, cvorumul de şedinţă se măreşte în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1;

f) în unităţile de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate naţională, atribuţiile consiliului de administraţie sunt îndeplinite de un consiliu de conducere constituit din maximum 15 membri, conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare. Consiliul de conducere din unităţile de învăţământ liceal militar este constituit din: comandant, director, locţiitor, 4 cadre didactice, consilierul juridic, contabilul-şef, reprezentantul eşalonului superior, reprezentantul elevilor şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Consiliul de conducere din unităţile de învăţământ postliceal militar, de apărare, ordine publică şi securitate naţională este constituit prin ordin al conducătorului fiecărui minister sau fiecărei instituţii de apărare, ordine publică şi securitate naţională în subordinea căreia funcţionează, în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

(3) În unităţile de învăţământ special de stat, consiliul de administraţie este organul deliberativ de conducere şi este constituit din 9 membri, astfel: directorul, directorul adjunct, 2 cadre didactice din cota cărora un loc poate fi alocat unui reprezentant al personalului didactic auxiliar, preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia, 2 reprezentanţi ai consiliului judeţean/2 reprezentanţi ai consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti pe raza căruia se află unitatea de învăţământ, 2 reprezentanţi ai părinţilor.

(4) În învăţământul particular şi confesional, în structura consiliului de administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. În unităţile de învăţământ particular şi confesional, consiliul de administraţie cuprinde cel puţin un reprezentant al cadrelor didactice, un reprezentant al părinţilor, iar pentru unităţile care şcolarizează beneficiari primari la niveluri din învăţământul obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant al consiliului local.

(5) În consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de nivel liceal/postliceal, cu excepţia unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică care organizează exclusiv învăţământ tehnologic, din cota rezervată părinţilor un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor care a împlinit vârsta de 18 ani.

(6) În consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ care şcolarizează doar nivel postliceal cota aferentă părinţilor revine reprezentanţilor elevilor.

(7) În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în a căror organigramă există funcţia de director adjunct, cu excepţia unităţilor de învăţământ special în care directorul adjunct este membru de drept al consiliului de administraţie, directorul propune candidatura directorului adjunct/directorilor adjuncţi consiliului profesoral cu ocazia alegerii cadrelor didactice membre ale consiliului de administraţie. Directorul adjunct devine membru al consiliului de administraţie doar dacă este ales de către consiliul profesoral.

(8) Începând cu anul şcolar 2023-2024, până la sfârşitul fiecărui an şcolar, consiliul de administraţie care este constituit din mai mult de 7 membri hotărăşte pentru anul şcolar următor dacă este necesară repartizarea unui loc în consiliul de administraţie pentru personalul didactic auxiliar, din cota rezervată cadrelor didactice, care este modalitatea de alegere a reprezentantului personalului didactic auxiliar membru al consiliului de administraţie şi aprobă procedura de alegere elaborată la nivelul unităţii de învăţământ.

(9) În unităţile de învăţământ în care funcţionează grupe/clase în limbile minorităţilor naţionale, în limita numărului de membri prevăzut de prezenta metodologie-cadru, aprobat şi comunicat de către inspectoratul şcolar/direcţia de învăţământ, în consiliul de administraţie minoritatea respectivă este reprezentată şi de cadre didactice, părinţi şi elevi aparţinând minorităţii respective. În mod corespunzător se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română.

(10) Structura, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie al unităţilor care oferă activitate extraşcolară se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de educaţie extraşcolară, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, prevăzut la art. 29 alin. (13) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

ART. 5

(1) La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie.

(2) În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4, directorul unităţii de învăţământ, care are responsabilitatea constituirii consiliului de administraţie, în funcţie de structura acestuia, derulează următoarea procedură:

a) solicită, în scris, după caz, consiliului reprezentativ al părinţilor, consiliului şcolar al elevilor, consiliului local/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti pe raza căruia se află unitatea de învăţământ, primarului, consiliului judeţean, preşedintelui consiliului judeţean, preşedintelui Consiliului General al Municipiului Bucureşti, operatorilor economici parteneri, asociaţiilor profesionale partenere, consorţiilor partenere sau consiliului reprezentativ al acestora, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, desemnarea reprezentanţilor şi, după caz, a supleanţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. e) şi f), în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care există şi clase cu învăţământ în limba maternă, iar în consiliul de administraţie sunt/rămân cel puţin 2 locuri destinate părinţilor, directorul solicită consiliului reprezentativ al părinţilor ca unul dintre reprezentanţi să fie părinte al unui elev care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română;

b) convoacă în şedinţă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar, în vederea alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administraţie;

c) aplică, după caz, procedura de alegere a reprezentantului personalului didactic auxiliar în consiliul de administraţie, prevăzută la art. 4 alin. (8);

d) emite, după expirarea termenului de 15 zile prevăzut la lit. a), decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs. Decizia, emisă pe baza procesului-verbal al consiliului profesoral de alegere a cadrelor didactice ca membri ai consiliului de administraţie, a procesului-verbal de alegere a reprezentantului personalului didactic auxiliar în consiliul de administraţie, dacă este cazul, a adreselor de desemnare în consiliul de administraţie a reprezentanţilor prevăzuţi la lit. a) şi, după caz, a supleanţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. e) şi f), se comunică membrilor, supleanţilor, dacă aceştia există, şi observatorilor şi se publică la avizierul şcolar, precum şi pe website-ul unităţii de învăţământ preuniversitar.

(3) În condiţiile în care termenul de 15 zile prevăzut la alin. (2) lit. a) nu este respectat, până la primirea adresei de desemnare a noilor reprezentanţi, în componenţa consiliului de administraţie sunt incluşi reprezentanţii sau, după caz, supleanţii, acolo unde sunt prevăzuţi, din vechiul consiliu de administraţie. Directorul reia săptămânal, până la soluţionare, demersurile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c).

(4) La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administraţie se dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior.

(5) Componenţa consiliului de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate naţională, având structura prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. f), se stabileşte potrivit precizărilor cu specific militar, de ordine publică şi securitate naţională reglementate prin ordine, regulamente şi instrucţiuni proprii.

ART. 6

(1) Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi sau, după caz, desemnaţi după cum urmează:

a) reprezentanţii personalului didactic de predare sunt aleşi, prin vot secret, de către consiliul profesoral, dintre propunerile înaintate de membrii acestuia/autopropuneri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute de candidaţi, din rândul cadrelor didactice încadrate în unitatea de învăţământ, care în ultimii doi ani nu au fost sancţionate disciplinar, cu respectarea criteriilor de competenţă profesională. Minorităţile naţionale au dreptul la reprezentare proporţională cu numărul de clase în consiliul de administraţie. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română;

b) reprezentantul personalului didactic auxiliar este ales conform procedurii stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, prevăzută la art. 4 alin. (8), în situaţia în care consiliul de administraţie a hotărât ca un loc din cota rezervată cadrelor didactice să fie alocat unui reprezentant al personalului didactic auxiliar;

c) reprezentanţii consiliului local şi consiliului judeţean sunt desemnaţi de acestea. Aceşti reprezentanţi în consiliul de administraţie nu pot avea calitatea de personal didactic de predare sau auxiliar, personal administrativ în unitatea de învăţământ respectivă şi nici calitatea de personal didactic de conducere, îndrumare şi control;

d) reprezentantul primarului localităţii/sectorului municipiului Bucureşti pe raza căreia/căruia se află unitatea de învăţământ, respectiv reprezentantul preşedintelui consiliului judeţean/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti sunt desemnaţi de către primar/preşedintele consiliului, după caz. Aceştia sunt desemnaţi în condiţiile în care primarul/preşedintele consiliului nu pot fi membri de drept ai consiliului de administraţie.

Reprezentantul desemnat al primarului, respectiv reprezentantul preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti în consiliul de administraţie nu pot avea calitatea de personal didactic de predare, didactic auxiliar sau personal administrativ în unitatea de învăţământ respectivă şi nici calitatea de personal didactic de conducere, îndrumare şi control;

e) reprezentanţii părinţilor sunt desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor dintre membrii acestuia care, la data desemnării, au copii în unitatea de învăţământ. În cazul în care reprezentantul desemnat al părinţilor are copilul elev în anul final al nivelului de învăţământ, urmând ca la sfârşitul anului şcolar să îşi piardă calitatea de membru al consiliului de administraţie ca urmare a pierderii calităţii de elev a propriului copil în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. i), consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează şi un membru supleant, părinte al cărui copil este elev într-un an de studiu inferior. Membrul supleant preia reprezentarea părinţilor în consiliul de administraţie după încheierea anului şcolar în curs, respectiv de la data de 1 septembrie a anului şcolar următor şi până la data emiterii deciziei de constituire a noului consiliu de administraţie. Reprezentanţii părinţilor în consiliul administraţie nu pot avea calitatea de personal didactic de predare, didactic auxiliar sau personal administrativ în unitatea de învăţământ respectivă şi nici calitatea de personal didactic de conducere, îndrumare şi control sau calitatea de consilier local/judeţean;

f) reprezentantul elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, este ales de către elevii unităţii de învăţământ, alegerile fiind organizate de către consiliul şcolar al elevilor conform Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi, după caz, a unui supleant, prezentate în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru. În cazul în care reprezentantul elevilor se află în anul final al nivelului de învăţământ, se desemnează un membru supleant, dintr-un an de studiu inferior, care va împlini vârsta de 18 ani până la încheierea cursurilor din anul şcolar respectiv, care preia reprezentarea elevilor în consiliul de administraţie după încheierea cursurilor, dar nu mai târziu de data emiterii deciziei de constituire a noului consiliu de administraţie pentru anul şcolar următor;

g) reprezentanţii operatorilor economici parteneri, asociaţiilor profesionale partenere şi consorţiilor partenere sunt desemnaţi de către aceştia/acestea sau de către consorţiul reprezentativ în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (2) lit. f) şi g) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul unităţilor de învăţământ special de stat.

(3) Membrii consiliului de administraţie au aceleaşi drepturi şi obligaţii în exercitarea mandatului.

(4) Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu:

a) calitatea de membru în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv;

b) deţinerea unei funcţii didactice de conducere, îndrumare şi control, cu excepţia directorului şi directorului adjunct ai respectivei unităţi de învăţământ;

c) calitatea de cadru didactic în unitatea de învăţământ respectivă, cu excepţia directorului, după caz, a directorului adjunct şi a personalului didactic de predare ales de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ;

d) calitatea personalului didactic de predare şi a reprezentantului personalului didactic auxiliar de părinte al unui elev înmatriculat în respectiva unitate de învăţământ, cu excepţia directorului unităţii de învăţământ, respectiv a directorului adjunct în cazul unităţilor de învăţământ special;

e) calitatea de personal didactic auxiliar sau personal administrativ în unitatea de învăţământ respectivă, pentru: reprezentantul desemnat al primarului, reprezentantul desemnat al preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, reprezentanţii consiliului local/consiliului judeţean în consiliul de administraţie;

f) calitatea de personal didactic auxiliar sau administrativ în unitatea de învăţământ respectivă, pentru reprezentanţii părinţilor;

g) deţinerea unei sancţiuni disciplinare neradiate;

h) deţinerea unei condamnări pentru o faptă penală săvârşită cu intenţie până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării.

ART. 7

(1) Componenţa consiliului de administraţie se constituie cu respectarea procedurii prevăzute la art. 5 la începutul fiecărui an şcolar.

(2) Preşedintele consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ de stat este directorul unităţii de învăţământ, cu excepţia unităţilor de învăţământ de stat care organizează, cu o pondere majoritară, învăţământ profesional în sistem dual, respectiv învăţământ tehnologic în sistem dual, în care preşedintele este ales dintre director şi reprezentanţii operatorilor economici.

(3) În cazul unităţilor de învăţământ care organizează, cu o pondere majoritară, învăţământ profesional în sistem dual, respectiv învăţământ tehnologic în sistem dual, în care preşedintele trebuie ales dintre director şi reprezentanţii operatorilor economici potrivit art. 10 alin. (2), directorul:

a) convoacă membrii consiliului de administraţie, desemnaţi sau aleşi în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), pentru prima şedinţă care are pe ordinea de zi alegerea preşedintelui, fiind prezidată de director;

b) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie şi a documentelor de desemnare/alegere a membrilor, decizia de nominalizare a componenţei consiliului de administraţie pe care o comunică membrilor şi, după caz, supleanţilor şi observatorilor; afişează decizia la loc vizibil, la sediul unităţii de învăţământ, precum şi pe website-ul acesteia.

(4) În cazul schimbării directorului în timpul anului şcolar:

a) în unităţile de învăţământ în care directorul este, de drept sau ales, preşedintele consiliului de administraţie, noul director numit prin decizia inspectorului şcolar general al inspectoratului şcolar/directorului general al direcţiei de învăţământ devine de drept preşedintele consiliului de administraţie, fără reluarea procedurii prevăzute la art. 5. Directorul eliberat din funcţie pierde calitatea de membru al consiliului de administraţie;

b) în cazul unităţilor de învăţământ care organizează, cu o pondere majoritară, învăţământ profesional în sistem dual, respectiv învăţământ tehnologic în sistem dual, în care directorul nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, noul director numit prin decizia inspectorului şcolar general/directorului general devine de drept membru al consiliului de administraţie, înlocuind directorul eliberat din funcţie, nemodificându-se astfel cota alocată cadrelor didactice.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (4), directorul emite o nouă decizie de modificare a componenţei consiliului de administraţie.

(6) În cazul revocării unui membru sau al pierderii calităţii de membru în consiliul de administraţie în timpul anului şcolar, în vederea reconstituirii componenţei acestuia, se reia procedura de alegere/desemnare prevăzută la art. 5, exclusiv pentru locul rămas liber în consiliul de administraţie. La finalizarea acesteia, directorul emite decizia de modificare a componenţei consiliului de administraţie.

(7) În cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar care organizează, cu o pondere majoritară, învăţământ profesional în sistem dual, respectiv învăţământ tehnologic în sistem dual, preşedintele ales al consiliului de administraţie, altul decât directorul unităţii de învăţământ, poate fi revocat din funcţia de preşedinte cu votul a cel puţin 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie. Pierderea calităţii de preşedinte ales, altul decât directorul unităţii de învăţământ, se poate realiza şi prin renunţare, în scris, din proprie iniţiativă. În aceste situaţii, directorul convoacă membrii consiliului de administraţie în vederea alegerii noului preşedinte şi, în conformitate cu rezultatul votului, emite decizia de modificare a componenţei consiliului de administraţie.

ART. 8

(1) Pierderea calităţii de membru în consiliul de administraţie operează de drept în următoarele situaţii:

a) înregistrarea a 3 absenţe nemotivate la şedinţele consiliului de administraţie;

b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea/structura care a desemnat persoana respectivă;

c) ca urmare a renunţării în scris;

d) ca urmare a condamnării pentru o faptă penală săvârşită cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării;

e) ca urmare a primirii unei sancţiuni disciplinare pe perioada exercitării calităţii de membru al consiliului de administraţie;

f) ca urmare a încetării, respectiv a suspendării contractului individual de muncă pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, în cazul cadrelor didactice;

g) ca urmare a numirii într-o funcţie didactică de conducere, de îndrumare şi control sau a numirii într-o funcţie în Ministerul Educaţiei;

h) pierderea calităţii de elev în unitatea de învăţământ, pentru reprezentantul elevilor;

i) pierderea calităţii de elevi în unitatea de învăţământ a propriilor copii, pentru reprezentanţii părinţilor;

j) pentru director, director adjunct, după caz, ca urmare a eliberării din funcţie.

(2) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face cu votul a cel puţin jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1, în următoarele situaţii:

a) săvârşirea unei/unor fapte care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii de învăţământ potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor ce le revin în cadrul consiliului de administraţie conform hotărârii adoptate la constituirea acestuia.

(3) Directorul unităţii de învăţământ emite decizia prin care se constată pierderea, de drept sau prin revocare, a calităţii de membru în consiliul de administraţie. Decizia se comunică persoanei şi, după caz, autorităţii/structurii care a desemnat-o.

(4) După emiterea deciziei prevăzute la alin. (3), se reia procedura de numire/desemnare exclusiv pentru locul rămas liber în consiliul de administraţie. Procedura se finalizează în maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (3). În condiţiile în care termenul de 10 zile nu este respectat de către autoritatea/structura care trebuie să îşi desemneze noul reprezentant, directorul reia demersurile săptămânal.

ART. 9

Conducerea unităţii de învăţământ, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, asigură resursele necesare pentru participarea cadrelor didactice membre ale consiliului de administraţie la programe/cursuri de formare specifice managementului unităţilor de învăţământ şi managementului calităţii în educaţie.

CAP. III

Funcţionarea consiliului de administraţie

ART. 10

(1) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional conducerea consiliului de administraţie este asigurată de persoana desemnată de fondatori.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică care organizează, cu o pondere majoritară, învăţământ profesional în sistem dual, respectiv învăţământ tehnologic în sistem dual, preşedintele consiliului de administraţie, având componenţa prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. a), este ales în prima şedinţă a consiliului de administraţie convocată şi prezidată de director. Preşedintele este ales dintre director şi reprezentanţii operatorilor economici, prin vot secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total de membri, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1. Următoarele şedinţe vor fi conduse de preşedintele ales.

(3) Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie. Dovada motivării absenţelor se anexează la documentele şedinţei consiliului de administraţie.

(4) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1. În exercitarea atribuţiilor, consiliul de administraţie emite hotărâri.

(5) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii prezenţi, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi prezenta metodologie-cadru.

(6) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, disponibilizarea personalului, respectiv răspunderea disciplinară, cu excepţia hotărârii privind stabilirea sancţiunii aplicate personalului didactic de predare, se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor consiliului, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1.

(7) În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate conform alin. (6), acesta va fi reconvocat o singură dată. La următoarea şedinţă cvorumul de şedinţă este cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor consiliului de administraţie, iar hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu cel puţin 2/3 din voturile celor prezenţi. Dacă în urma votului nu se obţine cel puţin numărul de 2/3 din voturile celor prezenţi, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1, hotărârea nu poate fi adoptată.

(8) Hotărârea privind revocarea calităţii de preşedinte ales al consiliului de administraţie, altul decât directorul unităţii de învăţământ, situaţie prevăzută la art. 7 alin. (7), respectiv propunerea de eliberare din funcţie a directorului şi/sau a directorului adjunct ai/al unităţilor de învăţământ de stat, numiţi în urma concursului naţional, şi hotărârea privind sancţiunea acordată personalului didactic de predare, prevăzute la art. 198 alin. (4) lit. b) şi alin. (5) şi art. 211 alin. (4) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, se iau cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1.

(9) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1.

(10) Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, respectiv: procedurile pentru ocuparea posturilor, a funcţiilor de conducere, acordarea gradaţiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi altele asemenea, se iau prin vot secret. În cazul şedinţelor desfăşurate online sau hibrid, modalitatea de exercitare a votului secret se precizează în procedura menţionată la art. 11 alin. (4).

(11) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.

(12) O hotărâre a consiliului de administraţie se consideră adoptată dacă numărul voturilor „pentru“ îndeplineşte condiţia de cvorum necesar adoptării hotărârilor.

(13) Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau a cvorumului necesar adoptării hotărârilor conduce la nulitatea hotărârilor luate în şedinţa respectivă.

(14) Hotărârile adoptate de consiliul de administraţie se publică la avizier, precum şi pe website-ul unităţii de învăţământ preuniversitar, în maximum 3 zile lucrătoare.

(15) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept, cu statut de observator, reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învăţământ preuniversitar care au membri în unitatea de învăţământ şi ai asociaţiei de părinţi membre a federaţiilor părinţilor cu activitate relevantă la nivel naţional. În cazul unităţilor de învăţământ gimnazial, liceal sau profesional, după caz, participă cu statut de observator şi preşedintele consiliului şcolar al elevilor. Preşedintele consiliului de administraţie convoacă observatorii la toate şedinţele consiliului de administraţie.

(16) La şedinţele consiliului de administraţie este invitat obligatoriu şi reprezentantul elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă, dacă ordinea de zi prevede o problematică a acestui învăţământ. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română.

(17) La şedinţele consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar de stat participă şi profesorul consilier şcolar, atunci când se discută aspecte ce ţin de activitatea acestuia. Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia convocării profesorului consilier şcolar. Preşedintele poate invita şi alte persoane în funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi.

(18) Menţiunea privind prezenţa la şedinţă şi îndeplinirea condiţiei de cvorum, discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor, modalitatea de vot şi rezultatul obţinut în urma votării, precum şi hotărârea luată se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi sunt asumate de participanţi prin semnătură.

(19) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, membrii consiliului de administraţie participanţi, observatorii şi invitaţii au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie.

(20) În prima şedinţă a consiliului de administraţie, preşedintele informează membrii şi observatorii că au obligaţia să nu dezvăluie sau să pună la dispoziţia altor persoane şi/sau să nu prezinte în spaţiul public sau prin reţele de socializare online sau prin mass-media datele cu caracter personal, respectiv informaţii, date ori documente analizate, supuse dezbaterii sau rezultate din activitatea consiliului, luarea la cunoştinţă fiind confirmată prin semnarea de către aceştia a procesului-verbal de şedinţă.

ART. 11

(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, precum şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la solicitarea directorului/preşedintelui consiliului de administraţie, în cazul în care directorul nu deţine această calitate, sau a cel puţin o treime dintre membrii consiliului de administraţie.

(2) Şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura fizic, online sau hibrid. Preşedintele consiliului de administraţie hotărăşte modalitatea de desfăşurare a şedinţelor consiliului de administraţie: fizic, online sau hibrid.

(3) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului de administraţie se desfăşoară doar online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.

(4) Procedura de desfăşurare online sau hibrid a şedinţelor consiliului de administraţie, care prevede inclusiv modalitatea de semnare a procesului-verbal de şedinţă, se stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar/direcţiei de învăţământ şi se aplică tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. Pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional procedura se stabileşte de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

(5) Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Prin excepţie, în cazul şedinţelor extraordinare în care este necesară luarea unor decizii urgente sau al reconvocării potrivit prevederilor art. 10 alin. (7), convocarea se poate realiza cu mai puţin de 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul dintre următoarele mijloace: sub semnătură sau prin poştă, fax, e-mail, alte mijloace electronice folosite de unitatea de învăţământ (de exemplu, whatsapp, SMS etc.) stabilite printr-o procedură la nivelul unităţii. Convocatorul va conţine obligatoriu data, ora, modalitatea de desfăşurare, locul de desfăşurare a şedinţei consiliului de administraţie, ordinea de zi/problematica abordată în şedinţă şi care sunt invitaţii.

(6) Dacă după 3 convocări consecutive consiliul de administraţie nu se întruneşte în şedinţă, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) şi (4)-(11), sunt reluate demersurile pentru reconstituirea componenţei consiliului de administraţie sau, după caz, de constituire a unui nou consiliu de administraţie conform procedurii prevăzute la art. 5. În acest ultim caz, directorul unităţii de învăţământ emite o nouă decizie privind componenţa consiliului de administraţie.

ART. 12

(1) Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:

a) conduce şedinţele consiliului de administraţie; în situaţia în care tematica şedinţei vizează eliberarea din funcţie a directorului, numit în urma concursului naţional, iar directorul este preşedinte, de drept sau ales, şedinţa este condusă de un alt membru al consiliului de administraţie ales prin votul membrilor;

b) coordonează elaborarea documentelor de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie şi le supune spre aprobare membrilor consiliului de administraţie la începutul fiecărui an şcolar;

c) semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie;

d) întreprinde, după caz, alături de director, demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie;

e) desemnează – în cazul în care deţine şi funcţia de director al unităţii de învăţământ/solicită directorului să desemneze ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului didactic de predare sau didactic auxiliar din unitatea de învăţământ, care nu este membru în consiliul de administraţie, cu acordul persoanei desemnate;

f) colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor necesare desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaţilor, elaborării şi comunicării hotărârilor adoptate, în condiţiile legii;

g) răspunde de elaborarea şi gestionarea documentelor consiliului de administraţie.

(2) Responsabilităţile secretarului consiliului de administraţie sunt preluate, în absenţa acestuia, de către o altă persoană din rândul cadrelor didactice sau al personalului didactic auxiliar din unitatea de învăţământ, care nu este membru al consiliului de administraţie, desemnată de directorul unităţii de învăţământ, cu acordul persoanei desemnate.

(3) Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot şi are următoarele atribuţii:

a) asigură convocarea, în scris, prin oricare din mijloacele prevăzute de prezenta metodologie-cadru, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a invitaţilor;

b) constituie, înregistrează, leagă şi numerotează registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie, precum şi registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie. Pe ultima pagină a registrului, directorul semnează şi ştampilează pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului; constituie, după caz, arhiva electronică cu procesele-verbale şi hotărârile consiliului de administraţie;

c) scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei în registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie/ redactează electronic, după caz, procesele-verbale ale şedinţelor;

d) redactează, pe baza procesului-verbal al şedinţei, o hotărâre a consiliului de administraţie care conţine enumerarea deciziilor definitive de aprobare/avizare sau respingere prin vot a documentelor/propunerilor/cererilor aflate pe ordinea de zi a şedinţei şi o prezintă preşedintelui pentru a fi semnată;

e) afişează hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie la avizierul unităţii de învăţământ şi pe website-ul acesteia; în situaţia în care hotărârile conţin informaţii cu privire la date cu caracter personal, acestea se anonimizează;

f) transmite în termen de 2 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei, la cerere, membrilor consiliului de administraţie şi observatorilor, în copie, hotărârea consiliului de administraţie, procesul-verbal al şedinţei şi, după caz, anexele acestuia, cu anonimizarea datelor cu caracter personal;

g) răspunde, alături de preşedinte, de arhivarea, pe suport hârtie sau electronic, a documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie şi de securitatea acestor arhive;

h) alte atribuţii rezultând din actele normative/administrative cu caracter normativ aplicabile în materie.

ART. 13

(1) Documentele consiliului de administraţie sunt:

a) graficul şi tematica şedinţelor ordinare ale consiliului de administraţie, hotărârea privind atribuţiile membrilor în cadrul consiliului de administraţie şi procedurile consiliului de administraţie;

b) convocatoarele consiliului de administraţie şi dovezi ale convocării prin mijloace electronice;

c) registrul de procese-verbale şi, după caz, procesele-verbale semnate electronic ale consiliului de administraţie;

d) anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.);

e) registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie;

f) hotărârile adoptate, semnate de preşedinte, înregistrate în registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie.

(2) În procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie, secretarul consiliului de administraţie consemnează:

a) prezenţa nominală a membrilor consiliului de administraţie la şedinţe;

b) ordinea de zi a şedinţelor prezentată de către preşedintele consiliului de administraţie, respectiv hotărârea de aprobare a ordinii de zi de către membrii consiliului de administraţie;

c) rezultatul votului: „aprobat“, „avizat“, „respins“ exprimat în urma analizei documentelor/propunerilor/cererilor supuse aprobării/avizării, prin indicarea numărului de voturi „pentru“, numărului de voturi „împotrivă“ şi a numărului de abţineri, precum şi numele membrilor consiliului de administraţie care votează „împotrivă“ sau se abţin;

d) intervenţiile pe care le au membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii în timpul şedinţei respective.

(3) Numele şi semnăturile olografe sau, după caz, digitale ale participanţilor la şedinţe sunt consemnate la sfârşitul procesului-verbal al fiecărei şedinţe; preşedintele consiliului de administraţie semnează, la final, pentru certificarea celor consemnate în procesul-verbal.

(4) Registrele şi anexele proceselor-verbale se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele consiliului de administraţie şi la secretarul consiliului de administraţie. Pentru păstrarea unor documente ale consiliului de administraţie se pot crea şi arhive electronice pentru a căror securizare răspunde preşedintele şi secretarul consiliului.

ART. 14

(1) Hotărârile consiliului de administraţie sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori indirect în activitatea unităţii de învăţământ. În situaţia existenţei unei suspiciuni cu privire la legalitatea emiterii hotărârii consiliului de administraţie, preşedintele are obligaţia de a informa inspectoratul şcolar/direcţia de învăţământ şi nu emite decizia de punere în aplicare a hotărârii/nu pune în aplicare hotărârea până la clarificarea de către inspectoratul şcolar/direcţia de învăţământ a aspectelor privind legalitatea.

(2) Hotărârile adoptate de consiliul de administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

CAP. IV

Atribuţiile consiliului de administraţie

ART. 15

(1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor;

b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor;

c) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi procedurile de lucru;

d) hotărăşte, în baza prevederilor legale în vigoare, organizarea concursului de admitere în clasa a IX-a şi criteriile de admitere;

e) aprobă transferul elevilor, potrivit prevederilor legale în vigoare;

f) aprobă, la propunerea directorului, constituirea formaţiunilor de studiu din unitatea de învăţământ;

g) aprobă curriculumul la decizia şcolii (CDS), respectiv la decizia elevului din oferta şcolii (CDEOŞ), după caz, la propunerea consiliului profesoral şi după consultarea consiliului şcolar al elevilor şi a părinţilor;

h) aprobă programul şi orarul unităţii de învăţământ;

i) aprobă desfăşurarea activităţilor remediale pentru elevi pe durata vacanţei şcolare sau a zilelor libere;

j) aprobă extinderea activităţii cu elevii, după orele de curs, prin programul „Şcoala după şcoală“, în funcţie de resursele existente şi posibilităţile unităţii de învăţământ;

k) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de învăţământ, calendarul de desfăşurare, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul profesoral;

l) aprobă, în situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, la cererea directorului, pentru o perioadă determinată, suspendarea cursurilor la nivelul unor formaţiuni de studiu – grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, cu informarea inspectorului şcolar general al inspectoratului şcolar/directorului general al direcţiei învăţământ;

m) aprobă în situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o perioadă determinată, la propunerea motivată a directorului, durata orelor de curs şi a pauzelor, cu informarea inspectoratului şcolar/direcţiei de învăţământ;

n) stabileşte şi aprobă, în situaţii obiective, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative, inclusiv modalităţi care vizează activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi internetului, pentru toţi elevii unităţii de învăţământ;

o) aprobă componenţa şi atribuţiile comisiilor din unitatea de învăţământ;

p) aprobă procedura de acces al părinţilor sau reprezentanţilor legali în unitatea de învăţământ;

q) aprobă instrumentele interne de lucru, elaborate de director, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ;

r) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional-tip, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ şi ale părinţilor sau reprezentanţilor legali, în momentul înscrierii antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor în registrul matricol unic, fără a afecta interesul superior al acestor beneficiari primari;

s) aprobă regulamentul de ordine interioară (regulamentul intern) şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cu respectarea prevederilor legale;

t) aprobă planul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune a şcolii şi modificările ulterioare ale acestuia, la propunerea directorului unităţii de învăţământ;

u) aprobă planul managerial al directorului şi al directorului adjunct;

v) aprobă obiectivele unităţii de învăţământ preuniversitar privind asigurarea calităţii educaţiei, prin raportare la cadrul general privind politicile educaţionale, scopurile, obiectivele şi standardele stabilite de Ministerul Educaţiei;

w) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi strategia Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei;

x) validează raportul asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ;

y) avizează planul de management administrativ-financiar al directorului numit în urma promovării concursului pentru perioada mandatului de 4 ani, conform prevederilor art. 196 alin. (5) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;

z) propune motivat inspectoratului şcolar/direcţiei de învăţământ, cu votul a cel puţin 2/3 din totalul membrilor, eliberarea din funcţie a directorului, respectiv a directorului adjunct ai unităţii de învăţământ de stat numiţi în urma promovării concursului naţional, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1;

aa) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul individual de muncă, şi revizuirile acesteia, după caz;

bb) stabileşte şi aprobă perioadele de efectuare a concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii de învăţământ şi al examenelor naţionale;

cc) aprobă, la cererea salariaţilor, reprogramarea concediilor de odihnă, precum şi efectuarea concediilor fără plată şi a celorlalte categorii de concedii, conform reglementărilor legale în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern;

dd) aprobă 6 luni de concediu plătit pentru cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare;

ee) aprobă concediu fără plată pentru personalul didactic titular care, din proprie iniţiativă, solicită să se specializeze ori să continue studiile;

ff) hotărăşte, în situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală pentru întreg personalul angajat, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educaţional, solicitarea unui nou examen medical complet, care se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare; hotărârea consiliului de administraţie nu este publică până la obţinerea rezultatului examenului medical;

gg) aprobă comisiile de cercetare disciplinară pentru personalul unităţii de învăţământ;

hh) stabileşte şi aprobă sancţiunile disciplinare care se aplică personalului unităţii de învăţământ;

ii) sancţionează abaterile etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

jj) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind stabilirea răspunderii disciplinare a elevilor, a personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi administrativ din unitatea de învăţământ;

kk) aprobă măsurile de optimizare a procesului didactic, propuse de consiliul profesoral;

ll) propune inspectoratului şcolar/direcţiei de învăţământ viabilitatea unor posturi didactice/unor catedre în funcţie de planurile-cadru în vigoare, de proiectele planurilor de şcolarizare şi de evoluţia demografică la nivel local;

mm) aprobă planul de încadrare cu personal didactic de predare şi didactic auxiliar, precum şi schema de personal administrativ, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei;

nn) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice, didactice auxiliare şi administrative din unitatea de învăţământ de stat, conform legislaţiei în vigoare;

oo) îndeplineşte atribuţiile ce îi revin privind încadrarea şi mobilitatea personalului didactic de predare prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vigoare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei;

pp) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului din unitate;

qq) aprobă, la propunerea directorului, reducerea normei didactice cu 2 ore/săptămână, pentru cadrele didactice care coordonează implementarea proiectelor europene la nivel de unitate de învăţământ, care nu sunt remunerate pentru această activitate, conform prevederilor legale;

rr) avizează candidaturile pentru posturile didactice/catedrele vacante şi rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, care organizează învăţământ tehnologic cu o pondere majoritară a învăţământului dual;

ss) aprobă angajarea de către directorul unităţii de învăţământ a personalului didactic auxiliar şi administrativ;

tt) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ;

uu) avizează, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar liceal vocaţional teologic, încadrarea personalului didactic prevăzut la art. 164 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;

vv) aprobă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare pentru buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile;

ww) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat şi ale numărului de posturi aprobate, în condiţiile legii, şi răspunde, împreună cu directorul, de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii;

xx) avizează execuţia bugetară şi aprobă raportul de execuţie bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;

yy) aprobă, în baza prevederilor legale în vigoare, criteriile specifice pentru acordarea premiului dat personalului didactic pentru activitatea suplimentară, în limita unui procent de 2% aplicat asupra fondului de salarii de la nivelul unităţii de învăţământ;

zz) aprobă, în baza prevederilor legale în vigoare, premierea şi acordarea titlului de „profesorul anului“ personalului didactic de predare cu rezultate deosebite la catedră;

aaa) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a salariaţilor unităţii de învăţământ, la propunerea consiliului profesoral;

bbb) aprobă acoperirea integrală ori parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor alocate prin buget, din venituri proprii sau sponsorizări;

ccc) aprobă suplimentarea valorii burselor acordate elevilor de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat, conform prevederilor legale;

ddd) administrează baza materială a unităţii de învăţământ;

eee) stabileşte atribuţiile directorului unităţii de învăţământ particular în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia;

fff) avizează pentru unităţile de învăţământ particular drepturile salariale şi extrasalariale ale directorilor şi directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului din unitate, în conformitate cu prevederile legii şi ale contractului individual de muncă;

ggg) aprobă cifra de şcolarizare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional, în limita capacităţii de şcolarizare stabilite de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii şi Inspecţie în Învăţământul Preuniversitar;

hhh) stabileşte şi aprobă taxele de şcolarizare în învăţământul preuniversitar particular;

iii) propune cu votul a cel puţin 2/3 din totalul membrilor, în cazul unităţii de învăţământ particular şi confesional, eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ numit în funcţie ca urmare a promovării concursului şi comunică propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei de eliberare din funcţie, în conformitate cu prevederile art. 198 alin. (5) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;

jjj) propune persoanei juridice fondatoare, în cazul unităţii de învăţământ particular, un cadru didactic din cadrul respectivei unităţi de învăţământ sau un cadru didactic pensionat, în vederea numirii în funcţia vacantă/temporar vacantă de director/director adjunct, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, în conformitate cu prevederile art. 191 alin. (6) lit. a) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;

kkk) analizează şi aprobă propunerile de colaborare cu terţii, în condiţiile legii şi cu respectarea principiului interesului superior al beneficiarului primar;

lll) sesizează inspectoratul şcolar/direcţia de învăţământ sau Ministerul Educaţiei cu privire la nealocarea burselor elevilor săvârşită de directorul unităţii de învăţământ cu nerespectarea prevederilor art. 108 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, precum şi refuzul semnării de către acesta a contractului educaţional prevăzut la art. 14 alin. (4) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;

mmm) monitorizează activitatea de raportare a datelor şi informaţiilor în sistemele informatice naţionale;

nnn) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ.

(2) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte şi orice alte atribuţii stabilite prin acte normative, acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective de muncă aplicabile, inclusiv atribuţii specifice, pe o perioadă determinată, în situaţii speciale cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale.

(3) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional preiau, în mod corespunzător, atribuţii prevăzute la alin. (1), pe care le completează cu atribuţiile specifice stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora în concordanţă cu prevederile legale.

(4) Atribuţiile şi organizarea activităţii consiliului de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar militar, de ordine publică şi securitate naţională, având structura prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. f), se stabilesc potrivit precizărilor cu specific militar, de ordine publică şi securitate naţională reglementate prin ordine, regulamente şi instrucţiuni proprii, completate, în mod corespunzător, cu prevederi din prezenta metodologie-cadru.

CAP. V

Dispoziţii finale

ART. 16

Prevederile prezentei metodologii-cadru sunt general obligatorii şi pot fi completate cu alte prevederi adaptate specificului unităţii de învăţământ, în limitele prevăzute de actele normative în vigoare, şi se includ în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ care se avizează de inspectoratul şcolar/direcţia de învăţământ.

ART. 17

Consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ, constituit în anul şcolar 2022-2023 în baza prevederilor Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.154/2021, îşi continuă activitatea şi în anul şcolar 2023-2024 până la emiterea deciziei de constituire a noului consiliu de administraţie în baza prevederilor prezentei metodologii-cadru.

ANEXA 1

la metodologia-cadru

NUMĂRUL MINIM

necesar de membri şi voturi, după caz, pentru cvorumul de şedinţă,

respectiv pentru adoptarea hotărârilor consiliului de administraţie

*T*

┌─────────────┬────────────┬───────────┬───────────┐

│ │Jumătate │ │ │

│ │plus unu din│ │ │

│ │numărul │2/3 din │ │

│ │total de │numărul │ │

│ │membri │total de │ │

│ │reprezintă: │membri │1/3 din │

│ │- condiţie │reprezintă:│numărul │

│ │minimă de │- numărul │total de │

│ │cvorum de │minim de │membri │

│ │şedinţă │voturi │reprezintă:│

│ │conform art.│„pentru“ │numărul │

│Numărul total│10 alin. (4)│necesar │minim de │

│de membri ai │şi (7) din │adoptării │voturi │

│consiliului │metodologie;│hotărârilor│„pentru“ │

│de │- numărul │prevăzute │necesar │

│administraţie│minim de │la art. 7 │adoptării │

│ │voturi │alin. (7), │hotărârii │

│ │„pentru“ │art. 10 │prevăzute │

│ │necesar │alin. (8) │la art. 11 │

│ │adoptării │şi art. 15 │alin. (1) │

│ │hotărârilor │alin. (1) │din │

│ │conform art.│lit. z) şi │metodologie│

│ │8 alin. (2),│iii), din │ │

│ │art. 10 │metodologie│ │

│ │alin. (2), │ │ │

│ │(6), (9) din│ │ │

│ │metodologie │ │ │

├─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│7 │4 │5 │3 │

├─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│9 │5 │6 │3 │

├─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│11 │6 │8 │4 │

├─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│13 │7 │9 │5 │

└─────────────┴────────────┴───────────┴───────────┘

*ST*

ANEXA 2

la metodologia-cadru

STRUCTURA

consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ

preuniversitar care organizează exclusiv învăţământ tehnologic

*T*

┌─────────────────────────────────────────┐

│Componenţă şi număr de membri │

├─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│7 membri │9 membri │11 membri │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Director │Director │Director │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│1 cadru │2 cadre │3 cadre │

│didactic │didactice │didactice │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│primarul sau │primarul sau │primarul sau │

│1 │1 │1 │

│reprezentant │reprezentant │reprezentant │

│al acestuia │al acestuia │al acestuia │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│1 │1 │1 │

│reprezentant │reprezentant │reprezentant │

│al │al │al │

│consiliului │consiliului │consiliului │

│local │local │local │

├─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│1 │1 │1 │

│reprezentant │reprezentant │reprezentant │

│al părinţilor│al părinţilor│al părinţilor│

├─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│2 │3 │4 │

│reprezentanţi│reprezentanţi│reprezentanţi│

│ai │ai │ai │

│operatorilor │operatorilor │operatorilor │

│economici, │economici, │economici, │

│asociaţiilor │asociaţiilor │asociaţiilor │

│profesionale │profesionale │profesionale │

│partenere, │partenere, │partenere, │

│consorţiilor │consorţiilor │consorţiilor │

│partenere │partenere │partenere │

└─────────────┴─────────────┴─────────────┘

*ST*

ANEXA 3

la metodologia-cadru

PROCEDURĂ

privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie

al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi, după caz, a unui supleant

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

Prezenta procedură reglementează alegerea reprezentantului elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, denumit în continuare reprezentantul elevilor, şi, după caz, a unui supleant.

ART. 2

(1) Reprezentantul elevilor este ales prin vot secret de către toţi elevii unităţii de învăţământ.

(2) Reprezentantul elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar are mandat de un an şcolar, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 13 alin. (4).

ART. 3

(1) Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfăşoară la începutul anului şcolar, conform prevederilor metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.

(2) Directorul unităţii de învăţământ transmite consiliului elevilor solicitarea de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie în prima zi de curs din anul şcolar.

(3) Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfăşoară astfel încât să fie respectat termenul de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie prevăzut la art. 5 alin. (2) din metodologie.

CAP. II

Organizarea alegerii reprezentantului elevilor

ART. 4

(1) Alegerile pentru reprezentantul elevilor sunt organizate de către consiliul şcolar al elevilor din respectiva unitate de învăţământ, denumit în continuare consiliul elevilor.

(2) Pentru organizarea alegerii reprezentantului elevilor, consiliul elevilor desemnează o comisie de organizare şi desfăşurare a alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, denumită în continuare comisie.

(3) Comisia se compune dintr-un număr impar de persoane, după cum urmează:

a) preşedinte – de regulă, preşedintele consiliului elevilor;

b) secretar – de regulă, secretarul consiliului elevilor;

c) 1-3 membri – vicepreşedinţi sau responsabili ai departamentelor prevăzute în regulamentul propriu al consiliului elevilor.

(4) În cazul în care unul dintre elevii care ocupă funcţiile nominalizate la alin. (3) doreşte să candideze pentru a fi ales ca reprezentant al elevilor, acesta va fi înlocuit în comisie de un alt elev, desemnat de consiliul elevilor.

ART. 5

(1) Comisia poate decide invitarea unor observatori care să participe la organizarea şi desfăşurarea alegerii reprezentatului elevilor.

(2) Consiliile judeţene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor din Bucureşti, Consiliul Naţional al Elevilor sau organizaţii nonguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul educaţiei îşi pot desemna observatori în cadrul comisiei.

(3) Desemnarea observatorilor de către organizaţiile menţionate la alin. (2) se face prin transmiterea unei adrese către consiliul elevilor din unitatea de învăţământ.

(4) Comisia are obligaţia de a invita observatorii desemnaţi la şedinţa de validare a dosarelor şi la şedinţa de numărare a voturilor. Invitaţia se transmite cu cel puţin 24 de ore înainte de şedinţa respectivă.

ART. 6

(1) Comisia menţionată la art. 4 răspunde de buna organizare şi desfăşurare a alegerii reprezentantului elevilor.

(2) Calendarul alegerilor şi modalitatea de prezentare a candidaţilor prin întâlniri şi dezbateri cu elevii şcolii se stabilesc de consiliul elevilor, după consultarea şi cu acordul conducerii unităţii de învăţământ.

ART. 7

(1) Conducerile unităţilor de învăţământ sprijină desfăşurarea alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie, prin punerea la dispoziţia comisiei a logisticii şi a materialelor necesare.

(2) Directorul unităţii de învăţământ desemnează un reprezentant al consiliului profesoral care sprijină comisia în buna organizare şi desfăşurare a alegerii reprezentantului elevilor.

CAP. III

Depunerea dosarelor

ART. 8

(1) Elevii care doresc să candideze pentru a fi desemnaţi ca reprezentanţi ai elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ trebuie să aibă, la data alegerilor, vârsta de 18 ani împliniţi.

(2) Nu pot fi aleşi ca reprezentanţi ai elevilor elevii care se află în unul dintre următoarele cazuri de incompatibilitate:

a) au rude sau afini până la gradul IV inclusiv desemnaţi ca membri în acelaşi consiliu de administraţie;

b) au primit sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani.

ART. 9

(1) Candidaţii care doresc să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai elevilor depun un dosar la comisia menţionată la art. 4.

(2) Dosarul conţine următoarele documente:

a) scrisoare de intenţie;

b) copia cărţii de identitate;

c) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că nu se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 8 alin. (2).

CAP. IV

Desfăşurarea alegerilor

ART. 10

Alegerea reprezentantului elevilor se desfăşoară astfel:

a) comisia anunţă public calendarul acţiunilor desfăşurate pentru alegerea reprezentantului elevilor, componenţa comisiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi documentele ce trebuie depuse la dosar, prin afişarea la avizier, pe site-ul unităţii de învăţământ sau utilizând alte mijloace de comunicare disponibile;

b) candidaţii depun la comisie dosarele, în termen de două zile de la primirea solicitării transmise de director de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie;

c) comisia analizează validitatea dosarelor depuse, prin verificarea respectării condiţiilor menţionate la art. 8 şi 9, şi anunţă public, în ziua următoare încheierii depunerii dosarelor, numele candidaţilor care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la alegeri;

d) candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la alegeri se prezintă în cadrul unor întâlniri şi dezbateri cu elevii şcolii, organizate într-o perioadă de 4 zile, care se încheie în ziua premergătoare alegerilor;

e) comisia pregăteşte buletinele de vot, care sunt semnate de către preşedintele şi secretarul comisiei, în preziua alegerilor;

f) în ziua stabilită prin calendar pentru alegeri, elevii din unitatea de învăţământ îşi exprimă opţiunea prin vot secret, universal şi liber exprimat.

ART. 11

(1) După încheierea procesului de votare, comisia se întruneşte în plen, pentru numărarea voturilor.

(2) Alegerile sunt considerate valabile dacă se prezintă la vot cel puţin jumătate plus unu din numărul total al elevilor.

(3) Sunt considerate valide doar buletinele de vot pe care a fost exprimată o singură opţiune.

ART. 12

(1) În urma numărării voturilor, secretarul comisiei întocmeşte procesul-verbal privind rezultatele alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

(2) Este declarat câştigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide.

(3) În cazul în care pe primul loc se află doi sau mai mulţi candidaţi cu acelaşi număr de voturi, consiliul decide organizarea unui al doilea tur, la care participă doar candidaţii aflaţi pe primul loc după primul tur.

(4) Organizarea celui de al doilea tur se face cel mai târziu în a treia zi de la primul tur.

(5) La al doilea tur de alegeri este declarat câştigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide.

ART. 13

(1) În cazul în care se prezintă la vot mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al elevilor se va proceda la organizarea unor noi alegeri.

(2) Organizarea noilor alegeri se face cel mai târziu în a treia zi de la primul tur.

(3) La noul tur de alegeri, organizat în situaţia menţionată la alin. (1), este declarat câştigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide, indiferent de numărul elevilor care se prezintă la vot.

(4) În cazul în care reprezentantul elevilor ales se află în anul final al nivelului de învăţământ, consiliul elevilor desemnează un membru supleant, aflat într-un an de studiu inferior, din rândul elevilor care vor împlini vârsta de 18 ani până la încheierea cursurilor anului şcolar respectiv. Membrul supleant preia reprezentarea elevilor în consiliul de administraţie după încheierea cursurilor, dar nu mai târziu de data emiterii deciziei de constituire a noului consiliu de administraţie pentru anul şcolar următor.

CAP. V

Comunicarea rezultatului alegerilor

ART. 14

Consiliul elevilor transmite, în scris, directorului unităţii de învăţământ numele candidatului ales ca reprezentant cu drept de vot al elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi, după caz, al supleantului, în termen de 24 de ore de la data finalizării alegerilor.

ART. 15

Consiliul elevilor transmite consiliului judeţean al elevilor, Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti, spre informare, numele candidatului ales ca reprezentant cu drept de vot al elevilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi, după caz, al supleantului.

CAP. VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 16

În cazul în care reprezentantul elevilor îşi pierde, în timpul anului şcolar, până la finalizarea cursurilor, calitatea de membru în consiliul de administraţie, de drept sau prin revocare, adunarea generală a consiliului elevilor decide calendarul pentru desfăşurarea alegerii noului reprezentant conform prevederilor prezentei proceduri.

ART. 17

Este interzisă implicarea cadrelor didactice sau a conducerii unităţii de învăţământ în desemnarea unui candidat, în susţinerea unuia sau mai multor candidaţi, înainte sau în perioada alegerilor, sau în desemnarea reprezentantului elevilor, sub sancţiunea anulării procesului electoral.

ART. 18

Sunt interzise:

a) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate, a afişelor ori anunţurilor elaborate de către membrii comisiei;

b) implicarea membrilor comisiei în campania electorală şi purtarea, pe durata votării, de către membrii comisiei, de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;

c) împiedicarea prin orice mijloace a exercitării dreptului de a alege sau de a fi ales;

d) fraudarea alegerilor.

ART. 19

(1) Încălcarea prevederilor prezentei proceduri poate fi sesizată de către orice elev sau de către observatorii invitaţi ori desemnaţi comisiei din unitatea de învăţământ sau, după caz, consiliului judeţean al elevilor sau Consiliului Naţional al Elevilor.

(2) Consiliul elevilor poate decide excluderea din comisie a membrilor acesteia care încalcă prevederile prezentei proceduri.

(3) Consiliul elevilor poate decide excluderea din rândul candidaţilor a acelor elevi care încalcă prevederile prezentei proceduri.

(4) Consiliul elevilor, consiliul judeţean al elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor Bucureşti sau Consiliul Naţional al Elevilor, după caz, poate decide anularea rezultatului alegerilor dintr-o unitate de învăţământ în cazul nerespectării procedurii.

ART. 20

În situaţiile în care la nivelul unităţii de învăţământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor şi participă cu statut de observator la şedinţele consiliului de administraţie.

––

Close Menu
☏ 0234.523.711
✉ secretariat@slibacau.ro