Skip to main content
Despre noi

Istoric

Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău (S.L.I. Bacău) a fost înregistrat prin Hotărârea Judecătoriei Bacău nr. 17 din 24 februarie 1990, rămasă definitivă.

S.L.I. Bacău este succesorul de drept a Sindicatului Învăţători Bacău şi al Sindicatului Corpului Didactic din judeţul Bacău, în componenţa căruia a intrat şi Societatea Coloniilor Şcolare Bacău, atât în ce priveşte componenţa şi structura profesională a membrilor săi, cât şi a patrimoniului care aparţine acestora şi care revine de drept S.L.I. Bacău.

Numărul actual de membri ai organizaţiei este de 8.053 din care: 2.460 în Bacău municipiu, 1.538 în zona Bacău-comune, 1.630 în zona Moineşti-Comăneşti, 1.730 în zona Oneşti, 383 în zona Buhuşi, şi 312 în zona Podu Turcului.

Prin numărul de membri, dar şi prin aportul adus de lideri în cadrul F.S.L.I., Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău s-a dovedit din 1990 până în prezent unul dintre cele mai puternice din ţară.

Statut

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Strategie şi obiective

A. În domeniul organizatoric şi al managementului sindical
a) definitivarea activităţii de perfecţionare şi organizare a bazei de date cu privire la structura SLI (organizaţii sindicale afiliate, număr de membri, evidenţe şi caracteristici ale organizaţiilor de bază, raportarea şi evidenţa acţiunilor şi activităţilor susţinute în plan local, naţional etc.);
b) adaptarea şi eficientizarea sistemului de informare şi comunicare la toate nivelurile structurilor administrative ale învăţământului judeţean;
c) stimularea şi susţinerea iniţiativelor în plan local ale tuturor grupelor şi organizaţiilor sindicale afiliate;
d) consolidarea responsabilităţii, solidarităţii şi eficienţei sindicale la nivelul organizaţiilor de bază;
e) crearea CENTRULUI DE PROFESIONALIZARE ŞI EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII SINDICALE;
f) extinderea modelelor de activitate SLI în instituţiile şi unităţile de învăţământ unde nu sunt sindicate sau unde sindicalizarea este redusă;
g) organizarea unui sistem propriu de formare şi profesionalizare a reprezentanţilor sindicali prin iniţierea de programe în vederea cuprinderii tuturor liderilor sindicali la cursurile de management sindical;
h) perfecţionarea activităţii Biroului Operativ şi a Consiliului Judeţean al SLI;
i) implementarea relaţiilor de colaborare ale comisiilor specializate ale SLI cu organizaţiile neguvernamentale, UJSD, FSLI şi alte organizaţii sindicale;
j) organizarea, sortarea şi catalogarea arhivei şi extinderea sistemului de arhivare a documentelor sindicale la nivelul grupelor şi organizaţiilor afiliate la SLI.

B. În domeniul social
a) promovarea şi susţinerea acţiunilor ce vizează problema salarizării personalului din învăţământ, creşterea salariului real în corelare cu dinamica sistemului de preţuri;
b) analizarea şi acţionarea în sfera dinamicii pe termen mediu şi lung a structurii de personal, în funcţie de datele demografice şi elementele care derivă drept consecinţe ale aplicării măsurilor de reformă şi procesului de restructurare în domeniul resurselor umane pentru evitarea apariţiei şomajului în învăţământ; participarea la implementarea programelor de reconversie profesională şi formare continuă în vederea clarificării statutului personalului din învăţământul judeţului Bacău, care, din diferite motive, îşi completează norma didactică, în afara specializării obţinute prin studii;
c) promovarea şi susţinerea drepturilor sociale, precum şi ale celorlalte drepturi prevăzute în Contractul colectiv de muncă negociat şi semnat la nivel teritorial;
d) declanşarea negocierilor şi încheierea unui nou contract colectiv de muncă;
e) acţionarea în vederea cunoaşterii şi respectării prevederilor legale din Legea nr. 84/1995, Legea nr. 128/1997 şi ale Contractului colectiv de muncă – ramura învăţământ, de către toţi factorii sociali responsabili;
f) preocuparea pentru crearea bazei materiale moderne şi capabile să asigure îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru personalul din învăţământ.

C. În domeniul dialogului social
a) realizarea unui centru de consultanţă sindicală care va conduce la eficientizarea dialogului social prin translatarea centrului de greutate a sursei şi folosirii informaţiei către grupele şi organizaţiile sindicale afiliate;
b) direcţionarea eforturilor pentru includerea responsabililor sindicali în dialogul cu partenerii sociali la nivelul comisiilor judeţene şi locale sau a structurilor responsabile pentru implementarea unor programe de reformă;
c) dezvoltarea parteneriatului local, urmărindu-se echilibrul raportului de forţe la toate nivelurile.

D. În domeniul economico-financiar
a) eficientizarea şi îmbunătăţirea sistemului de evidenţă şi colectare a cotizaţiilor membrilor de sindicat;
b) eficientizarea şi îmbunătăţirea sistemului de colectare a contribuţiei nemembrilor de sindicat, conform prevederilor Contractului colectiv de muncă;
c) crearea de alternative de finanţare în vederea derulării de programe cu caracter social şi profesional;
d) implicarea activă a Consiliului Judeţean al SLI în elaborarea şi aplicarea principiilor, normelor şi competenţelor financiare, în scopul utilizării corecte a fondurilor SLI Bacău;
e) continuarea acţiunilor de revendicare, dezvoltare şi preluare a patrimoniului sindical care a aparţinut organizaţiilor sindicale ale învăţământului predecesoare SLI;
f) dezvoltarea activităţilor economice şi eficientizarea managementului acestora ca sursă suplimentară de venituri pentru SLI.

E. În domeniul imaginii
a) consolidarea poziţiei SLI Bacău în favoarea promovării educaţiei şi instruirii tineretului din perspectiva considerării învăţământului ca prioritate naţională;
b) crearea unui departament specializat în construirea şi promovarea imaginii SLI Bacău în plan teritorial şi naţional;
c) perfecţionarea relaţiilor cu mass-media, editarea revistei „AGORA” la nivel profesional;
d) actualizarea permanentă a informaţiilor de pe site-ul SLI şi formarea liderilor şi membrilor de sindicat în vedera accesării acestuia pentru un continuu dialog cu organizaţia judeţeană a SLI Bacău;
e) trimiterea de participanţi la seminarii şi simpozioane pe teme sindicale, de parteneriat, comunicare şi legislaţia muncii;
f) edificarea Monumentului Educatorului

F. În domeniul juridic şi de patrimoniu sindical
a) identificarea şi promovarea intereselor SLI Bacău în negocierea pentru Contractul colectiv de muncă;
b) asigurarea de consulanţă şi asistenţă juridică pentru grupele şi organizaţiile sindicale afiliate la SLI Bacău;
c) redactarea proiectelor de hotărâri şi decizii emise de organele de conducere ale SLI în conformitate cu actele normative;
d) aplicarea prevederilor legale în situaţiile când se impune declanşarea şi desfăşurarea acţiunilor revendicative;
e) asigurarea îndeplinirii procedurilor legale pentru înregistrarea modificărilor la Statut în componenţa organelor de conducere şi ale prevederilor legale privind gestiunea financiară;
f) păstrarea actelor normative şi a evidenţelor cu propunerile şi amendamentele privind modificări ale contractelor colective de muncă sau reglementări în cadrul comisiei paritare;
g) asigurarea reprezentării şi apărării intereselor SLI în faţa autorităţilor în cazul conflictelor de muncă, revendicărilor de patrimoniu şi apărării oricăror interese ale organizaţiei şi a membrilor de sindicat;
h) întocmirea documentaţiei în cazul declanşării procedurilor revendicative ale sindicatului;
i) redactarea de modele de cerere şi sesizare în cazul în care membrul de sindicat se confruntă cu abuzuri, cu necunoaşterea sau cu nerespectarea drepturilor ce i se cuvin.

Afiliere

La nivel naţional, Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău este afiliat la Federatia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.).

La rândul său, F.S.L.I. este afiliată pe plan naţional la Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (C.S.D.R.) din 1996, iar pe plan internaţional este afiliată din 1993 la Internaţionala Educaţiei.

La nivel judeţean, Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău este afiliat la Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Democratice Bacău (UJSD).

Close Menu
☏ 0234.523.711
✉ secretariat@slibacau.ro