Skip to main content
Despre noi

Istoric

Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău (S.L.I. Bacău) a fost înregistrat prin Hotărârea Judecătoriei Bacău nr. 17 din 24 februarie 1990, rămasă definitivă.

S.L.I. Bacău este succesorul de drept a Sindicatului Învăţători Bacău şi al Sindicatului Corpului Didactic din judeţul Bacău, în componenţa căruia a intrat şi Societatea Coloniilor Şcolare Bacău, atât în ce priveşte componenţa şi structura profesională a membrilor săi, cât şi a patrimoniului care aparţine acestora şi care revine de drept S.L.I. Bacău.

Numărul actual de membri ai organizaţiei este de 8.053 din care: 2.460 în Bacău municipiu, 1.538 în zona Bacău-comune, 1.630 în zona Moineşti-Comăneşti, 1.730 în zona Oneşti, 383 în zona Buhuşi, şi 312 în zona Podu Turcului.

Prin numărul de membri, dar şi prin aportul adus de lideri în cadrul F.S.L.I., Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău s-a dovedit din 1990 până în prezent unul dintre cele mai puternice din ţară.

Statut

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. l (1) Sindicatul personalului angajat din unităţile de învăţământ ale judeţului Bacău poartă

numele de SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL JUDEŢULUI BACĂU

(2) Denumirea prescurtată este: S.L.I. Bacău.

Art.  2  Sindicatul  Liber  din  Învăţământul  Judeţului  Bacău  se  organizează  şi  îşi  desfăşoară activitatea potrivit legii, în baza dreptului fundamental al salariaţilor de a se asocia liber în sindicate, precum şi a dreptului acestor organizaţii de a se organiza liber în diverse forme de asociere.

Art.  3  Sindicatul  Liber  din  Învăţământul  Judeţului  Bacău  este  o  organizaţie  profesională constituită pe baza adeziunii libere a organizaţiilor de sindicat din unităţile de învăţământ de pe teritoriul judeţului Bacău.

Art. 4 Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău este o organizaţie fără caracter politic, având caracter autonom, independent şi nefiind subordonată nici unui alt factor sindical, politic sau administrativ.

Art. 5 Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Statutului propriu adoptat de Conferinţa judeţeană în toate unităţile de  învăţământ şi educaţie specială din judeţul Bacău, în care există grupe componente ale S.L.I. Bacău.

Art. 6 Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău proiectează, adoptă, desfăşoară şi gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi cu cele ale Regulamentului privind principiile şi normele de competenţă financiară ale S.L.I. Bacău – document elaborat de Comisia administrativ-financiară şi aprobat dc Consiliul Judeţean al S.L.I. Bacău.

Art.  7  Sindicatul  Liber  din  Învăţământul  Judeţului  Bacău  este  organizaţie  sindicală  cu personalitate juridică dobândită – potrivit art. 15 – 20 din Legea nr. 54/1991 – prin Hotărârea Judecătoriei Bacău nr. 17 din 24 februarie 1990, rămasă definitivă.

Art. 8 Sediul S.L.I. Bacău este în municipiul Bacău, str. Cuza-Vodă nr. 4.

Art.   9   Ştampila   S.L.I.   Bacău   conţine   următorul   înscris:   SINDICATUL   LIBER   DIN

ÎNVĂŢĂMÂNTUL JUDEŢULUI BACĂU.

Art. 10 Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău se declară succesorul de drept  al Sindicatului Învăţători Bacău şi al Sindicatului Corpului Didactic din judeţul Bacău, în componenţa căruia a intrat şi Societatea Coloniilor Şcolare Bacău, atât în ceea ce priveşte componenţa şi structura profesională a membrilor săi, cât şi a patrimoniului care aparţine acestora şi care revine de drept Sindicatului Liber din Învăţământul Judeţului Bacău.

Art. 11 (1) La nivel de ramură, S.L.I. Bacău este afiliat la Federaţia Sindicatelor Libere din

Învăţământ (F.S.L.I.), al cărei membru fondator este.

(2)   F.S.L.I. face parte din C.S.D.R. care este afiliată, pe plan internaţional, la Confederaţia

Internaţională a Sindicatelor Libere (C.I.S.L.).

(3) Prin F.S.L.I. din România, S.L.I. Bacău face parte, pe plan internaţional, din Internaţionala

Educaţiei.

CAPITOLUL II – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE S.L.I. BACAU

Art. 12 Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău este o organizaţie profesională, constituită cu scopul de a milita pentru:

a) organizarea luptei  unite a tuturor membrilor săi  pentru  apărarea drepturilor,  libertăţilor  şi

intereselor legitime ale acestora;

b) respectarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale şi sportiv-turistice ale membrilor săi;

c) asigurarea respectării  drepturilor fundamentale ale salariaţilor prevăzute de Constituţie, de Codul Muncii, de actele normative interne şi intemaţionale, de contractele de muncă individuale  şi colective;

d) stabilirea drepturilor legale ale membrilor săi în toate cazurile în care se constată că acestea au fost nerespectate şi încălcate în mod abuziv;

e) reconsiderarea statutului socio-profesional al salariaţilor din învăţământ şi ameliorarea condiţiei lor socio-economice;

f) finalizarea procesului de reformă a învăţământului românesc, ridicarea calitativă a acestuia.

Art. 13 În conformitate cu prevederile legislaţiei muncii, legislaţiei sindicale în vigoare, S.L.I.

Bacău îşi propune şi realizarea altor obiective, precum:

a) definirea cât mai exactă şi statuarea unor relaţii corecte şi principiale între administraţie şi salariaţi pentru a evita situaţiile confiictuale între părţi;

b) acordarea de asistenţă juridică membrilor săi în cauze civile şi în orice alte cauze care prezumã

apărarea drepturilor şi libertăţilor individuale, sau care privesc raporturile de muncă sub toate aspectele;

c) negocierea şi încheierea contractelor de muncă şi a contractelor individuale de muncă, precum

şi urmărirea respectării clauzelor acestora;

d) sprijinirea materială a membrilor săi în exercitatea profesiei şi în alte situaţii deosebite (în caz

de boală, deces, calamităţi naturale etc.);

e) înfiinţarea, dezvoltarea şi administrarea, în condiţiile legii, a unor unităţi economico-sociale şi

comerciale, non profit în interesul membrilor de sindicat;

f) constituirea unei case de ajutor reciproc;

g) orice alte obiective legale stabilite de către Conferinţa judeţeană, Consiliul judeţean şi Biroul

Operativ al S.L.I. Bacău.

CAPITOLUL III – MIJLOACE DE ACŢIUNE

Art. 14 Pentru realizarea scopurilor şi a obiectivelor propuse, S.L.I. Bacău va acţiona prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:

a) negocierea, medierea, concilierea;

b) petiţia, scrisoarea deschisă, protestul;

c) întrunirea, mitingul, demonstraţia;

d) interpelarea organelor locale ale puterii şi administraţiei de stat în cazurile în care hotărârile

acestora lezează drepturile şi libertăţile membrilor de sindicat;

e) sesizarea organelor de procuratură şi justiţie cu privire la orice ilegalitate din activitatea organelor administrative sau a altor persoane juridice sau fizice, în cazurile de încălcare a drepturilor şi libertăţilor sindicale şi profesionale;

f) sesizarea organelor de conducere ale F.S.L.l. în toate cazurile în care drepturile membrilor S.L.I.

Bacău au fost încălcate.

g) greva;

h) orice alte mijloace prevăzute de legislaţia internă sau de convenţiile internaţionale ratificate de statul român.

CAPITOLUL IV – MEMBRII DE SINDICAT

A. DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL S.L.I. BACAU

Art. 15 Membru al S.L.I. Bacău poate deveni orice cetăţean al României, indiferent de vârstă, naţionalitate, convingeri politice şi apartenenţă religioasă, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) să aibă calitatea de angajat în una dintre unităţile sau instituţiile de învăţământ de pe teritoriul

judeţului Bacău;

b) să solicite înscrierea în organizaţia sindicală care fiinţează pe lângă unitatea de învăţământ la care este angajat;

c) să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Statut.

Art. 16 (1) Primirea în organizaţia de sindicat se face în mod individual prin liberă adeziune a celui care doreşte să devină membru de sindicat

(2) Cererea de primire se discută şi se aprobă în adunarea organizaţiei de sindicat.

(3) În termen de o săptămână de la data primirii unui nou membru, liderul organizaţiei respective are obligaţia să solicite Comisiei organizatorice a S.L.I. Bacău eliberarea legitimaţiei pentru noul membru cooptat.

(4)  Legitimaţia  de  membru  i  se  eliberează  salariatului  contracost  numai  de  către  Comisia

organizatorică a Consiliului judeţean al S.L.I. Bacău.

Art. 17 (1) Vechimea totală, precum şi vechimea neîntreruptă în sindicat pot constitui criterii de prioritate, în cazul acordării unor drepturi, avantaje sau aiutoare sociale.

(2) Vechimea în sindicat se păstrează şi în situaţiile în care membrul de sindicat îşi încetează temporar activitatea pentru unul din următoarele motive: caz de boală, creşterea copilului, satisfacerea serviciului militar.

(3) Membrii S.L.I. Bacău îşi pot păstra această calitate dupa ieşirea la pensie.

Art. 18  Încetarea calităţii de membru de sindicat poate surveni prin:

a) retragerea din sindicat; b) excluderea din sindicat; c) dizolvarea sindicatului.

Art. 19 (1) Retragerea din sindicat se face pe bază de cerere scrisă individuală adresată preşedintelui S.LI. Bacău şi înaintată liderului organizaţiei din unitatea de învăţământ.

(2) În termen de o săptămână de la primirea cererii de retragere, liderul organizaţiei de sindicat are obligaţia să informeze despre aceasta Comisia organizatorică a Consiliului judeţean al S.L.I. Bacău.

(3) Retragerea din sindicat atrage după sine pierderea tuturor facilităţilor acordate de sindicat

membrilor săi, inclusiv asistarea pentru beneficiul efectiv privind drepturile câştigate.

(4) Persoanele care se retrag din sindicat nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie.

Art. 20 (1) Hotărârea de reprimire în sindicat a unei persoane care s-a retras anterior este de

competenţa adunării generale a organizaţiei de sindicat din instituţia de învăţământ respectivă.

(2) Redobândirea calităţii de membru de sindicat se poate face numai prin plata cotizaţiei resţante pentru toată perioada cât a fost retras din sindicat.

Art. 21 Excluderea din organizaţia de sindicat a unui membru se hotărăşte de către adunarea generală, a organizaţiei din care face parte, prin vot deschis, cu o majoritate calificată (3/4 din numărul voturilor exprimate) pentru următoarele motive:

a) necunoaşterea Statutului S.L.I. şi încălcarea gravă a prevederilor acestuia;

b) încălcarea voită a Legii cu privire la sindicate;

c) acţiuni antisindicale grave care pot prejudicia activitatea S.L.I. Bacău;

d) calomnierea liderilor de sindicat şi defăimarea activitaţii sindicale.

Art. 22 (1)  Împotriva deciziei de excludere, persoana în cauză se poate adresa în scris în termen de 15 zile biroul operativ zonal.

(2) Biroul operativ zonal va analiza cauzele excluderii în proxima şedinţă ordinară, având latitudinea de a confirma sau infirma hotărârea adunării generale a organizaţiei de sindicat care a emis decizia de excludere.

(3) La analiza circumstanţelor excluderii în cadrul şedinţei Consiliului judeţean vor participa în mod obligatoriu persoana exclusă, precum şi membrii Biroului Operativ ai organizaţiei din care aceasta a făcut parte.

(4) Hotărârea Consiliului judeţean este definitivă.

Art. 23 Un salariat poate face parte dintr-un singur sindicat.

B. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT Art. 24 Membrii S.L.I. Bacău au dreptul:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;

b) să participe la toate acţiunile iniţiate şi desfăşurate de S.L.I. Bacău;

c) să beneficieze de rezultatele activităţii lucrativ-economice a sindicatului;

d) să beneficieze de prevederile contractelor colective de muncă;

e) să-şi exprime în mod liber opiniile cu privire la activitatea sindicatului fără a intra sub incidenţa Legii nr. 54/ 1991 referitor la defăimarea nefondată a sindicatului şi a liderilor aleşi sau obstrucţionarea şi împiedicarea activităţii sindicale;

f) să solicite sprijinul consiliului de conducere al S.l..l. Bacău în cazul ivirii unor litigii de muncă între membrul de sindicat şi organele administrative de la nivelul unităţii de învăţământ, al Inspectoratului Şcolar sau al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

g) să primească asistenţă juridică gratuită în vederea soluţionării unor incidente ivite ca urmare a încălcării, de către administraţie, a drepturilor legitime ale membrilor de sindicat;

h) să primească, în situaţii deosebite, ajutoare materiale din fondurile sindicatelor;

i) să beneficieze de bilete de odihnă şi tratament cu preţ redus;

j) să folosească, împreună cu membrii de familie, mijloacele de care dispune sindicatul pentru

desfăşurarea activităţilor culturale, sportive şi turistice;

k)  să  fie  recompensaţi  material  pentru  contribuţia  adusă  la  buna  desfăşurare  a  activităţii  de sindicat;

l) să participe la acţiunile de informare şi instruire sindicală organizate de cãtre S.L.I. Bacău;

m) să se adreseze Consiliului judeţean în cazul în care consideră neîntemeiată decizia de excludere din sindicat adoptată de către adunarea generală a organizaţiei din care face parte.

n) de a se retrage din sindicat.

Art. 25 Membrii S.L.I. Bacău au unnătoarele îndatoriri:

a) să cunoască şi să respecte legislaţia din domeniul învăţământului, prevederile contractelor colective de muncă şi pe cele ale prezentului Statut;

b) să-şi exprime drepturile de membru de sindicat participând activ la toate acţiunile desfăşurate de sindicat pentru apărarea drepturilor şi intereselor salariaţilor din învăţământ;

c) să achite lunar cotizaţia de membru de sindicat stabilită prin Statutul S.L.I. Bacău;

d) să accepte şi să ducă la îndeplinire hotărârile majorităţii membrilor de sindicat;

e) să participe solidar la acţiunile revendicative iniţiate la nivelul S.L.I. Bacău şi al organismelor sindicale ierarhic superioare la care acesta este afiliat.

f) să acţioneze pentru înfăptuirea hotărârilor şi măsurilor stabilite de organele de conducere ale

S.L.I. Bacău.

Art. 26 Pentru abateri de la prevederile statutare, membrii de sindicat sunt discutaţi şi sancţionaţi în adunările organizaţiilor din care fac parte.

CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A S.L.I. BACĂU

A.  ORGANIZAŢIA DE SINDICAT

Art. 27 Organizaţia de sindicat din instituţia de învăţământ (grădiniţă, şcoală, liceu, case de copii,

club şcolar etc.) este unitatea organizatorică de bază a S.L.I. Bacău.

Art. 28 Organizaţia de sindicat se constituie pe baza liberei opţiuni a tuturor categoriilor de salariaţi (personal didactic, personal didactic auxiliar, personal TESA) din unitatea de învăţământ care şi- a exprimat opţiunea de a adera la S.L.I. Bacău şi în baza legii cu privire la sindicate.

Art. 29 Constituirea organizaţiilor de sindicat poate avea loc la iniţiativa unui grup format din cel

puţin trei persoane care organizează adunarea de constituire şi încheie procesul-verbal de constituire.

Art. 30 Acolo unde numărul membrilor dc sindicat din unitatea de învăţământ este redus, organizaţia de sindicat se poate constitui şi din membrii aparţinând mai multor unităţi (pe comună sau grup de grădiniţe) sau grup de unităţi şcolare.

Art. 31 Fiecare organizaţie de sindicat aderă la S.L.I. Bacău sau se retrage în baza unei cereri scrise înaintate Consiliului judeţean al S.L.I. Bacău la care se ataşează procesul-verbal în care este consemnată hotărârea membrilor de sindicat.

Art. 32 Organizaţiile de sindicat din unităţile de învăţământ ale judeţului Bacău care fac parte din

S.L.I. Bacău au dreptul:

a) să revoce delegaţii, reprezentanţii sau liderii trimişi în organele colegiale ale S.L.I. Bacău;

b) să participe direct la actul de decizie şi comunicare prin delegare la Conferinţa judeţeană şi prin participarea liderilor la organul de conducere ierarhic superior;

c) să beneficieze, împreună cu toţi membrii de sindicat de prevederile Contractului colectiv de muncă încheiat  la nivel  de ramură învăţământ  şi  de cele ale  contractului  colectiv  încheiat  la  nivel teritorial, între Inspectoratul Şcolar şi S.L.I. Bacău;

d) să beneficieze de drepturi speciale în funcţie de numărul de membri şi gradul de implicare în activitatea sindicală;

e) să beneficieze de asistenţă juridică gratuită în cazul revendicărilor legale cerute conducerilor de şcoli, Inspectoratului Şcolar sau M.E.C.;

f) să beneficieze de inforrnaţii asupra activităţii sindicale, asupra drepturilor şi îndatoririlor sindicale şi profesionale şi de informaţii asigurate prin activitatea liderilor;

g) organizaţiile de sindicat cu peste 100 de membri pot desemna încă un delegat – în afara liderului pentru a participa la adunările generale ale liderilor de sindicat din zonă.

Art.33 (1) Grupele sindicale şi organizaţiile sindicale zonale au autonomie în alegerea propriilor

organe de conducere, precum şi în acţiunile lor.

(2) Acestea funcţionează conform hotărârilor organelor proprii de conducere, respectând prevederile legale, Statutul S.L.I. Bacău şi legea cu privire la sindicate.

Art. 34 Organizaţiile sindicale care fac parte din S.L.I. Bacău au datoria:

a) să respecte Statutul S.L.I. Bacău;

b) să participe la activitatea sindicală în scopul realizării reformei învăţământului românesc şi asigurării demnităţii socio-profesionale a salariaţilor din învăţământ;

c) să nu desconsidere, persifleze sau să denatureze acţiunile S.L.I. Bacău cu organizarea cărora nu au fost de acord;

d) să ţină o evidenţă strictă a membrilor de sindicat, calificativelor profesionale, a participării la

acţiunile revendicative şi a problemelor lor sociale.

Art. 35 În conformitate cu principiul teritorialităţii (art. 13 din prezentul Statut), organizaţiile de sindicat din unităţile de învăţământ de pe teritoriul judeţului Bacău sunt grupate în şase filiale, care se pot constitui  din  cel  puţin  trei  grupe  ce  însumează  minim  350  de  membri  cotizanţi,  corespunzător următoarelor zone: Bacău – municipiu, Bacău – comune,  Moineşti – Comăneşti, Oneşti, Buhuşi, Podu- Turcului.

1. ORGANE DE CONDUCERE ALE ORGANIZAŢIEI DE SINDICAT A. ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR DE SINDICAT

Art. 36 (1) Conducerea organizaţiei de sindicat este asigurată de Adunarea generală care poate adopta decizii cu majoritate simplă.

(2) Adunarea generală se întruneşte trimestrial sau în şedinţe extraordinare.

Art. 37 Adunarea generală are următoarele atribuţii:

a) discută şi hotărăşte asupra cererilor de primire sau excludere din sindicat;

b) alege din 5 în 5 ani pe membrii Biroului Operativ şi ai organizaţiei de sindicat care este format dintr-un lider un locţiitor, un secretar şi încă doi pânã la patru membri in funcţie de mărimea organizaţiei;

c) recuză sau alege din nou ori de câte ori este necesar pe liderul organizaţiei sau pe oricare alt membru al Biroului Operativ;

d)  recuzarea  liderului  organizaţiei  de  sindicat  poate  fi  făcută  numai  printr-o  cerere  expresă adresată Consiliului judeţean al S.L.I. Bacău şi semnată de 2/3 din membrii organizaţiei. La adunarea extraordinară de alegeri vor participa în mod obligatoriu liderul filialei S.L.I. din zona respectivă sau un membru al biroului operativ desemnat de birou.

e) liderul organizaţiei de sindicat face parte, de drept, din adunarea generală a filialei S.L.I. Bacău

din zona respectivă.

B. BIROUL ORGANIZAŢIEI DE SINDICAT

Art. 38 Biroul organizaţiei de sindicat din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii:

a) alege prin vot deschis sau secret, direct pe funcţii pe liderul, locţiitorul şi secretarul biroului;

b) participă activ la conducerea şi buna desfăşurare a întregii activităţi profesionale, sociale şi culturale din instituţia de învăţământ;

c) participă activ la elaborarea şi aplicarea tuturor măsurilor iniţiate la nivelul unităţilor de învăţământ care reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor încadrate în muncă şi apără interesele acestora în relaţiile cu conducerea unităţii respective;

d) veghează la aplicarea corectă în conformitate cu legislaţia în vigoare a sistemului de retribuire a muncii şi acordare a premiilor;

e) îşi exprimă opinia asupra legalităţi în care se propune sancţionarea sau încetarea contractului de muncă al membrilor de sindicat;

f) intervine cu hotărâre ori de câte ori este cazul pentru punerea în drepturi a persoanelor cărora li s-a desfăcut abuziv contractul de muncă prin încălcarea prevederilor Codului Muncii şi ale contractelor de muncă;

g) urmăreşte asigurarea condiţiilor optime de muncă pentru toţi membrii de sindicat;

h) urmăreşte modul cum este asigurat dreptul la odihnă al membrilor de sindicat (efectuarea integrală a concediilor de odihnă, asigurarea săptămânii de lucru de 5 zile, acordarea de zile plătite pentru sărbătorile naţionale şi religioase, trimiterea oamenilor muncii la odihnă şi tratament);

i) urmăreşte, acolo unde este cazul, modul cum este respectată şi aplicată de către conducerea unităţii legislaţia privind protecţia muncii şi P.S.I.;

j) se preocupă de aplicarea corectă a legislaţiei care reglementează munca femeilor şi ocrotirea mamei şi a copilului (acordarea de concedii de pre şi post natalitate plătite, acordarea de concedii plătite pentru creşterea copiilor etc.);

k)  se  preocupă  de  respectarea  drepturilor  la  asistenţă  socială  a  membrilor  de  sindicat;  plata integrală şi la timp a concediilor de boală şi maternitate; acordarea de aiutoare materiale; funcţionarea optimă a cantinelor, grupurilor sociale şi căminelor de care beneficiază unii membri de sindicat;

l) apără în faţa organelor de jurisdicţie drepturile membrilor de sindicat) organizează manifestări pentru folosirea instructivă şi recreativă a tirnpului liber al membrilor de sindicat;

n)  se  preocupă  pentru  dezvoltarea  şi  utilizarea  raţională  a  bazei  materiale  a  organizaţiei  de sindicat;

o) raportează trimestrial în cadrul adunării generale a membrilor dc sindicat, asupra îndeplinirii

îndatoririlor şi obligaţiilor care-i revin prin Statutul S.L.I. Bacău.

Art. 39 În intervalul dintre adunările trimestriale ordinare organizaţia de sindicat este condusă de biroul operativ al acesteia care se subordonează dispoziţiilor biroului operativ al filialei din zonă şi a celor ale Consiliului judeţean al S.L.I. Bacău.

C. LIDERUL ORGANIZAŢIEI DE SINDICAT

Art. 40 Liderul organizaţiei de sindicat are următoarele atribuţii:

a) participă la şedinţele consiliului de administraţie ale unităţii de învăţământ şi se pronunţă în

probleme privind drepturile, obligaţiile şi calitatea de salariaţi ale membrilor de sindicat;

b) urmăreşte evidenţa membrilor de sindicat şi încasarea cotizaţiei, lunar, pe statul de plată;

c) ţine legătura cu biroul operativ al zonei, informând pe sindicalişti despre activitatea acesteia,

obţinerea unor drepturi şi revendicări, termenul de depunere a unor cereri, acţiuni de protest etc.

d) cunoaşte în orice moment situaţia reală privind drepturile profesionale, salariale sau sociale ale fiecărui membru de sindicat;

e) informează corect, prompt şi eficient biroul operativ al zonei;

f)  informează  în  faţa  organizaţiei  de  felul  în  care  acţionează  şi  de  corectitudinea  rezolvării

cererilor.

D. ORGANELE DE CONDUCERE ALE S.L.I. BACĂU

a)  La nivelul filialei sindicale zonale

Art. 41 Fiecare dintre cele şase filiale ale S.L.I. Bacău îşi are propriul sediu, precum şi propriile organe de conducere, care sunt: adunarea generală a liderilor din zonă, biroul operativ al filialei şi liderul filialei sindicale din zona respectivă.

1)  Adunarea generală a liderilor din zonă

Art. 42 Organul suprem de conducere al filialei din zona sindicală este adunarea generală a

liderilor organizaţiilor de sindicat din unităţile de învăţământ ale zonei respective.

Art. 43 Adunarea generală a liderilor pe zonă este constituită din totalul liderilor organizaţiilor de sindicat şi delegaţii acestora cu normă de reprezentare de l/50 membri, cât şi a persoanelor aflate pe funcţii de conducere în structurile filialelor şi organizaţiilor judeţene. Orice fractiune numerică mai mare de 50% din cuantumul nonnei de reprezentare dă dreptul la desemnarea a încă unui delegat.

Art. 44 (1) Adunarea generală a liderilor din zonă se întruneşte, în şedinţă ordinară, o dată pe an.

(2) Adunarea generală a liderilor din zonă poate fi convocată şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie de către liderul zonei, de către biroul operativ sau la cererea a 2/3 din numărul liderilor din zonă şi este statutar constituită în prezenţa a cel puţin 3/4 din numărul delegaţilor convocaţi.

Art. 45 Adunarea generală a liderilor din zonă are următoarele atribuţii:

a) alege din 5 în 5 ani, prin vot deschis pe liderul filialei zonale sau pe oricare dintre membrii biroului operativ al zonei respective conform unei nonne de reprezentare de l/200 de membri cotizanţi;

b) – revocă din funcţie prin vot deschis pe liderul filialei zonale sau pe oricare dintre membrii biroului, cu condiţia întrunirii unui număr de 2/3 din totalul membrilor adunării;- cererea de revocare a liderului filialei sau a oricărui membru al biroului operativ al filialei se adresează Consiliului judeţean al S.L.I. Bacău, fiind motivată şi semnată de cei 2/3 din membrii adunării generale a liderilor din zonă.

– orice adunare de revocare şi alegeri se va desfăşura numai în prezenţa preşedintelui S.L.I.Bacău;

c) analizează activitatea desfăşurată de biroul operativ al filialei din zona respectivă în perioada dintre şedinţele ordinare;

d) desemnează, prin vot deschis delegaţii pentru Conferinţa judeţeana, delegaţi cu drept de vot, conform unei norme de reprezentare de 1/100 de membri cotizanţi din rândul liderilor structurilor sindicale, zonale sau judeţene; orice fracţiune mai mare de 50% din norma de reprezentare da dreptul la desemnarea inca a unui delegat;

e) aprobă execuţia bugetară pe anul precedent, prezentată de contabilul S.L.I. Bacău, precum şi planul de venituri şi cheltuieli pentru anul următor (bugetul filialei zonale fiind reprezentat de cota de 50% din cotizaţie, care revine filialei respective sub diferite forme);

f) se pronunţă pentru deschiderea conflictului colectiv de muncă;

2) Biroul operativ al filialei zonale

Art. 46 În intervalul dintre adunările generale ale liderilor din zonă, activitatea filialei sindicale

este coordonată de către biroul operativ al filialei zonale.

Art. 47 Numărul de membri ai biroului operativ al filialei se stabileşte proporţional cu numărul total al membrilor cotizanţi din zonă, conform unei norme de reprezentare de 1/200.

Art. 48 (1) Biroul operativ al filialei sindicale zonale se întruneşte în şedinţe ordinare trimestrial.

(2) Membrii biroului operativ al filialei pot fi convocaţi şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori

este nevoie de către liderul filialei respective.

Art.  49  Membrii  biroului  operativ  al  fiecărei  filiale  sindicale  zonale  fac  parte  de  drept  din

Consiliul judeţean al S.L.I. Bacău.

Art. 50 (1) În intervalul dintre şedinţele trimestriale ale Biroului operativ, activitatea filialei

zonale este condusă de către liderul filialei respective.

(2) Liderul filialei zonale face parte de drept din Biroul Operativ al S.L.I. Bacău, având funcţia de vicepreşedinte al S.L.I. Bacău.

Art. 51 Biroul operativ al filialei sindicale zonale are următoarele atribuţii:

a) analizează activitatea desfăşurată de liderul filialei zonale în intervalul dintre şedinţele ordinare ale biroului operativ;

b) sintetizează propunerile şi revendicările membrilor organizaţiilor de sindicat din zonă şi le înaintează biroului operativ al S.L.I. Bacău;

c) coordonează activitatea organizaţiilor de sindicat care le-au fost repartizate;

d) desfăşoară activitatea în cadrul comisiilor Consiliului judeţean al S.L.I. Bacău;

e) urmăreşte modul în care sunt aplicate şi respectate prevederile contractelor colective de muncă;

f) urmăreşte modul în care sunt utilizate fondurile cuvenite filialei zonale respective (cota de 50%

din cotizaţie, sub diferite forme);

g) desemnează reprezentatul filialei respective în comisia de revizie şi control a S.L.I. Bacău – comisia de cenzori;

3) Liderul filialei zonale

Art. 51 Liderul filialei sindicale zonale are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea filialei sindicale zonale în intervalul dintre şedinţele biroului operativ al zonei respective;b) informează biroul operativ al filialei sindicale zonale asupra activităţii desfăşurate în intervalul dintre şedinţele biroului operativ;

c) reprezintă S.L.I Bacău în raporturile cu instituţiile administraţiei de stat din zona respectivă;

d)  informează  biroul  operativ  al  S.L.I.  Bacău  şi  pe  preşedintele  acestuia  asupra  tuturor problemelor de ordin sindical din zona respectivă;

e) analizează şi soluţionează cererile reprezentând contestaţii ale membrilor de sindicat adresate biroului operativ al filialei sindicale zonale;

f) duce la îndeplinire hotărârile Biroului Operativ şi Consiliului Judeţean al S.L.I.;

g) răspunde de îndeplinirea hotărârilor Biroului Operativ şi Consiliului Judeţean.

b) La nivelul S.L.I. Bacău

1. CONFERINŢA JUDETEANĂ

Art. 53 Organul suprem de conducere al S.L.I. Bacău este Conferinţa judeţeană a S.L.I. Bacău, la care participă lideri ai organizaţiilor de sindicat cu drept de vot din cele şase filiale zonale, desemnaţi de adunările generale ale liderilor de zonă, conform normei de reprezentare stabilită de Consiliul Judeţean; se va desemna încă un delegat la fracţiunea de peste 50% din aceasta normă de reprezentare.

Art. 54 Conferinţa judeţeană a S.L.I. Bacău se întruneşte în şedinţa ordinară o dată la cinci ani la o dată stabilită de Consiliul judeţean şi este statuar constituită în prezenţa a ¾ din numărul delegaţilor;

Conferinţa judeţeană poate fi convocată şi în şedinţa extraordinară la cererea expresă, semnată şi motivată, a ¾ din numărul total al membrilor Consiliului judeţean sau de către biroul operativ şi de către preşedintele S.L.I. Bacău.

Art. 55 Conferinţa judeţeană poate adopta decizii numai cu condiţia întrunirii unui cvorum de 2/3 din totalul delegaţilor desemnaţi de filialele sindicale zonale şi ia decizia majoritară simplă a celor prezenţi.

Art. 56 Conferinţa are următoarele atribuţii:

a) analizează activitatea desfăşurată de către Consiliul judeţean al S.L.I. Bacău în intervalul dintre

conferinţele judeţene;

b) aprobă sau refuză statutul S.L.I. Bacău şi orice modificare sau completare ulterioară a acestuia;

c) aprobă strategia propusă pentru activitatea ulterioară a S.L.I. Bacău;

d) hotărăşte cu ¾ din totalul delegaţilor revocarea din funcţie a preşedintelui S.L.I. Bacău;

e) hotărăşte asupra afilierii sau retragerii S.L.I. Bacău din federaţia sindicală la nivel de ramură de învăţământ;

f) hotărăşte dizolvarea sindicatului;

g) validează sau invalidează activitatea desfăşurată de către Consiliul Judeţean al S.L.I. Bacău;

h) lucrările conferinţei se consemnează într-un proces-verbal care se arhivează;

i) alege cu majoritate simplă preşedintele S.L.I. Bacău pe o perioadă de 5 ani.

Art.  57  În  intervalul  dintre  conferinţe  judeţene,  activitatea  S.L.I.  Bacău  este  coordonata  de

Consiliul judeţean al S.L.I. Bacău.

2) CONSILIUL JUDEŢEAN

Art. 58 Consiliul judeţean al S.L.I.  Bacău este alcătuit din membrii birourilor operative ale

filialelor sindicale zonale.

Art. 59 (1) Consiliul judeţean al S.L.I. Bacău se întâlneşte trimestrial la o dată stabilită de către Biroul Operativ al S.L.I. Bacău şi este statuar constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor acestuia; adoptă hotărâri cu majoritate simplă, prin vot deschis;

(2) Consiliul judeţean poate fi convocat şi în şedinţă extraordinară la cererea a 2/3 din numărul membrilor săi sau de către biroul operativ sau preşedintele S.L.I. Bacău.

Art. 60 Consiliul judeţean are următoarele atribuţii:

a) îndeplineşte hotărârile conferinţei judeţene;

b) adoptă strategia anuală a S.L.I. Bacău;

c)  analizează  si  hotaraste  declanşarea  conflictelor  de  muncă  şi  modalităţile  de  soluţionare  a acestora;

d) convoacă în şedinţe ordinare şi extraordinare Conferinţa Judeţeană stabilind ordinea de zi, data şi locul desfăşurării, regulamentul de desfăşurare şi norma de reprezentare;

e) aprobă regulamentul  de funcţionare a  Biroului  Operativ  al  S.L.I.  Bacău;  regulamentul  de organizare, funcţionarea consiliului de administraţie al unităţilor economice din  cadrul S.L.I.,  cât şi competentele acestuia;

f)  aprobă  structura  departamentelor,  statul  de  funcţii,  valoarea  de  referinţa  sectorială  şi coeficientul de ierarhizare privind forma şi nivelul de salarizare pentru personalul de execuţie şi indemnizaţiilor personalului eligibil;

g) stabileşte reprezentaţii S.L.I. Bacău în comisia paritară la nivelul I.S.J. Bacău, reprezentaţii

S.L.I. la negocierea C.C.M. la nivel teritorial;

h)  supune  spre  aprobare  Conferinţei  judeţene  propunerile  de  complementare  şi  modificare  a statutului S.L.I. Bacău;

i) hotărăşte asupra convocării şedintelor ordinare sau extraordinare ale Conferinţei judeţene ale

S.L.I. Bacău;

j) hotărăşte cu majoritate simplă încetarea grevei;

k) aprobă cheltuielile sindicatului pentru organizare şi funcţionare, activităţile lucrative sau comerciale în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate;

l) desemnează prin vot deschis cu majoritate simplă delegaţii S.L.I. Bacău la Conferinţa naţională

a F.S.L.I.

m) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Conferinţa judeţeană.

Art. 61 În cadrul Consiliului judeţean al S.L.I. Bacău se organizează şi funcţionează următoarele

departamente:

a) organizare-secretariat;

b) financiar-patrimoniu sindical;

c) juridic-politic sociale;

d) educaţie şi formare sindicală;

e) programe educaţionale;

f) relaţii interne-parteneriate;

g) imagine-relaţii publice.

Art. 62 În intervalul dintre şedinţele ordinare ale Consiliului judeţean, activitatea S.L.I. Bacău este coordonata de către Biroul operativ al S.L.I. Bacău.

3.   BIROUL OPERATIV AL S.L.I. BACĂU

Art. 63 Biroul operativ al S.L.I. este alcătuit din 7 membri şi anume: preşedintele S.L.I. Bacău şi

şase vicepreşedinţi (liderii filialelor sindicale zonale).

Art. 64 Membrii biroului operativ al S.L.I. Bacău fac parte de drept din Consiliul Naţional al

F.S.L.I.

Art. 65 (1) Biroul operativ al S.L.I. Bacău se întruneşte odată pe luna în şedinţă ordinară.

(2) Biroul operativ al S.L.I. Bacău poate fi convocat în şedinţe extraordinare de către preşedintele

S.L.I. Bacău  sau al cererea a 2/3 din membrii săi.

Art. 66 Biroul operativ al S.L.I. Bacău are următoarele atribuţii:

a) analizează periodic activitatea departamentelor Consiliului judeţean;

b)  urmăreşte  modul  în  care  sunt  respectate  şi  aplicate  principiile  şi  normele  de  competenţă financiară;

c) analizează modul în care sunt soluţionate cererile şi revendicările membrilor de sindicat;

d) stabileşte problemele care urmează a fi soluţionate în cadrul Comisiei mixtei paritare;

e) aprobă angajarea pe post sau desfacerea contractului individual de muncă al salariaţilor S.L.I.
Bacău;

f) stabileşte participarea la programe educaţionale, schimburi de experienţă şi sumele alocate

pentru acestea, în funcţie de prevederile bugetului şi la propunerea birourilor operative zonale.

Art. 67 Hotărârile Biroului operativ se consemnează în procese-verbale care se arhivează.

4.   PREŞEDINTELE S.L.I. BACĂU

Art. 68 În intervalul dintre şedinţele Biroului operativ activitatea S.L.I. Bacău este coordonată de

către preşedintele acestuia.

Art. 69 Preşedintele S.L.I are următoarele atribuţii:

a) coordonează şi conduce, cu toate perogativele ce-i revin prin statut, activitatea S.L.I. Bacău în intervalul dintre şedintele Biroului operativ;

b) informează biroul operativ asupra activităţii desfăşurare în intervalul dintre şedintele biroului operativ;

c) aproba actele de cheltuieli;

d) reprezintă S.L.I. Bacău în raporturile cu F.S.L.I., cu Uniunea Judeţeană a Sindicatelor, cu

instituţiile administraţiei de stat, cu mijloacele de informare în masă;

e) analizează şi soluţionează cererile reprezentând contestaţiile membrilor de stat;

f) convoacă, ori de câte ori este nevoie, comisia de cenzori pentru efectuarea controlului financiar

al S.L.I. Bacău;

g) convoacă, ori de câte ori este nevoie, Consiliul Judeţean sau Biroul Operativ pentru luarea unor decizii urgente;

h) emite comunicate şi documente în numele S.L.I Bacău;

i) decide din punct de vedere financiar în limitele bugetului alocat pe capitole, până la concurenta a ¼ din valoarea capitolului respectiv.

CAPITOLUL VI – PATRIMONIUL S.L.I. BACĂU

Art. 70 (1) Cotizaţia lunară este 0,5% din salariul brut.

(2) Sume reprezentând cotizaţia membrilor de sindicat reţinute pe statele de plata urmând a fi virate lunar în contul S.L.I. Bacău de către contabilii centrelor financiare sau a unităţilor de învăţământ autonome şi ale primăriilor.

Art. 71 Patrimoniul S.L.I. Bacău se dobândeşte în condiţii legale şi este administrat de acesta. Art. 72 Fondurile băneşti ale S.L.I Bacău se contabilizează potrivit reglementarilor legale. Distribuirea bugetară a fondurilor se face pe baza hotărârii Consiliului Judeţean şi în conformitate cu  prevederile  prezentului  Statut  şi  cu  cele  ale  Regulamentului  privind  principiile  şi  normele  de competenta financiară ale S.L.I. Bacău.

Execuţia bugetară operativă se realizează de către Biroul operativ al S.L.I. Bacău şi de către

birourile operative ale celor şase filiale zonale.

Art. 73 (1) Controlul şi supravegherea întregii activităţi administrative şi financiar-contabile  se

face de către Comisia de revizie şi control a S.L.I.Bacau-comisia de cenzori.

(2) Comisia de revizie si control se alege odată la 5 ani, odată cu celelalte organe de conducere a S.L.I. Bacău.(3) Comisia de cenzori este formată din 7 membrii: un preşedinte şi şase membrii (câte unul desemnat de fiecare filiala zonală). La propunerea Consiliului Judeţean, cenzorul poate fi suspendat din funcţie de către organul care l-a desemnat, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor zonale.

(4) Comisia de revizie şi control prezintă un raport anual sau de câte ori i se cere, detaliat în cadrul adunărilor generale ordinare sau extraordinare ale liderilor de sindicat şi în cadrul unei şedinte a Consiliului judeţean.

Art. 74 Comisia de cenzori se subordonează Conferinţei judeţene şi este convocată de către preşedintele S.L.I. Bacău ori de câte ori este nevoie.

Art. 75 (1) Patrimoniul S.L.I. Bacău este indivizibil şi netransmisibil  pe toată durata existenţei

lui.

(2) Patrimoniul poate fi prevăzut numai în scopurile prevăzute de statut precum şi în conformitate cu prevederile articolelor exprese din Legea privind sindicatele.

(3) Toate documentele privind patrimoniul şi activitatea financiar-contabilă a S.L.I. Bacău se îndosariază şi se arhivează conform reglementarilor în vigoare.

CAPITOLUL VII – DIVIZAREA, COMASAREA, DIZOLVAREA SINDICATULUI

ŞI DRISTRIBUIREA, TRANSMITEREA ORI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

Art. 76 Divizarea, comasarea sau dizolvarea sindicatului pot fi hotărâte numai de Conferinţa judeţeană a S.L.I. Bacău cu o participare de ¾ membri din numărul voturilor valabil exprimate.

Art. 77 În cazul dizolvării sindicatului, patrimoniul rămas nu poate fi împărţit între organizaţiile sindicale sau transferat unor altor organisme de tip sindical, ce va fi folosit numai potrivit intereselor membrilor de sindicat conform hotărârii Conferinţei judeţene convocate în acest scop.

Art. 78 (1) În cazul divizării patrimoniului se distribuie potrivit numărul de membri de sindicat al

noilor sindicate succesoare.

(2) În cazul divizării la nivelul S.L.I. Bacău  se constituie o comisie de lichidare a patrimoniului alcătuită din reprezentanţi ai vechiului sindicat şi ai fiecărui sindicat succesor.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 79 Este interzisă autorităţilor publice administrative orice intervenţie de natură a limita ori a întrerupe exercitarea drepturilor din prezentul Statut.

Art. 80 Prezentul Statut a fost redactat în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale

Legii 54/1991 cu privire la sindicate fiind adoptat de către Conferinţa judeţeană.

Art. 81 Toate documentele, actele normative şi hotărârile privind constituirea, organizarea şi

funcţionarea S.L.I. Bacău se îndosariază şi se arhivează conform prevederilor legale.

Art. 82 Prezentul Statut a fost aprobat de către Conferinţa judeţeană a S.L.I Bacău din data de

29.01.2003.

Strategie şi obiective

A. În domeniul organizatoric şi al managementului sindical
a) definitivarea activităţii de perfecţionare şi organizare a bazei de date cu privire la structura SLI (organizaţii sindicale afiliate, număr de membri, evidenţe şi caracteristici ale organizaţiilor de bază, raportarea şi evidenţa acţiunilor şi activităţilor susţinute în plan local, naţional etc.);
b) adaptarea şi eficientizarea sistemului de informare şi comunicare la toate nivelurile structurilor administrative ale învăţământului judeţean;
c) stimularea şi susţinerea iniţiativelor în plan local ale tuturor grupelor şi organizaţiilor sindicale afiliate;
d) consolidarea responsabilităţii, solidarităţii şi eficienţei sindicale la nivelul organizaţiilor de bază;
e) crearea CENTRULUI DE PROFESIONALIZARE ŞI EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII SINDICALE;
f) extinderea modelelor de activitate SLI în instituţiile şi unităţile de învăţământ unde nu sunt sindicate sau unde sindicalizarea este redusă;
g) organizarea unui sistem propriu de formare şi profesionalizare a reprezentanţilor sindicali prin iniţierea de programe în vederea cuprinderii tuturor liderilor sindicali la cursurile de management sindical;
h) perfecţionarea activităţii Biroului Operativ şi a Consiliului Judeţean al SLI;
i) implementarea relaţiilor de colaborare ale comisiilor specializate ale SLI cu organizaţiile neguvernamentale, UJSD, FSLI şi alte organizaţii sindicale;
j) organizarea, sortarea şi catalogarea arhivei şi extinderea sistemului de arhivare a documentelor sindicale la nivelul grupelor şi organizaţiilor afiliate la SLI.

B. În domeniul social
a) promovarea şi susţinerea acţiunilor ce vizează problema salarizării personalului din învăţământ, creşterea salariului real în corelare cu dinamica sistemului de preţuri;
b) analizarea şi acţionarea în sfera dinamicii pe termen mediu şi lung a structurii de personal, în funcţie de datele demografice şi elementele care derivă drept consecinţe ale aplicării măsurilor de reformă şi procesului de restructurare în domeniul resurselor umane pentru evitarea apariţiei şomajului în învăţământ; participarea la implementarea programelor de reconversie profesională şi formare continuă în vederea clarificării statutului personalului din învăţământul judeţului Bacău, care, din diferite motive, îşi completează norma didactică, în afara specializării obţinute prin studii;
c) promovarea şi susţinerea drepturilor sociale, precum şi ale celorlalte drepturi prevăzute în Contractul colectiv de muncă negociat şi semnat la nivel teritorial;
d) declanşarea negocierilor şi încheierea unui nou contract colectiv de muncă;
e) acţionarea în vederea cunoaşterii şi respectării prevederilor legale din Legea nr. 84/1995, Legea nr. 128/1997 şi ale Contractului colectiv de muncă – ramura învăţământ, de către toţi factorii sociali responsabili;
f) preocuparea pentru crearea bazei materiale moderne şi capabile să asigure îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru personalul din învăţământ.

C. În domeniul dialogului social
a) realizarea unui centru de consultanţă sindicală care va conduce la eficientizarea dialogului social prin translatarea centrului de greutate a sursei şi folosirii informaţiei către grupele şi organizaţiile sindicale afiliate;
b) direcţionarea eforturilor pentru includerea responsabililor sindicali în dialogul cu partenerii sociali la nivelul comisiilor judeţene şi locale sau a structurilor responsabile pentru implementarea unor programe de reformă;
c) dezvoltarea parteneriatului local, urmărindu-se echilibrul raportului de forţe la toate nivelurile.

D. În domeniul economico-financiar
a) eficientizarea şi îmbunătăţirea sistemului de evidenţă şi colectare a cotizaţiilor membrilor de sindicat;
b) eficientizarea şi îmbunătăţirea sistemului de colectare a contribuţiei nemembrilor de sindicat, conform prevederilor Contractului colectiv de muncă;
c) crearea de alternative de finanţare în vederea derulării de programe cu caracter social şi profesional;
d) implicarea activă a Consiliului Judeţean al SLI în elaborarea şi aplicarea principiilor, normelor şi competenţelor financiare, în scopul utilizării corecte a fondurilor SLI Bacău;
e) continuarea acţiunilor de revendicare, dezvoltare şi preluare a patrimoniului sindical care a aparţinut organizaţiilor sindicale ale învăţământului predecesoare SLI;
f) dezvoltarea activităţilor economice şi eficientizarea managementului acestora ca sursă suplimentară de venituri pentru SLI.

E. În domeniul imaginii
a) consolidarea poziţiei SLI Bacău în favoarea promovării educaţiei şi instruirii tineretului din perspectiva considerării învăţământului ca prioritate naţională;
b) crearea unui departament specializat în construirea şi promovarea imaginii SLI Bacău în plan teritorial şi naţional;
c) perfecţionarea relaţiilor cu mass-media, editarea revistei „AGORA” la nivel profesional;
d) actualizarea permanentă a informaţiilor de pe site-ul SLI şi formarea liderilor şi membrilor de sindicat în vedera accesării acestuia pentru un continuu dialog cu organizaţia judeţeană a SLI Bacău;
e) trimiterea de participanţi la seminarii şi simpozioane pe teme sindicale, de parteneriat, comunicare şi legislaţia muncii;
f) edificarea Monumentului Educatorului

F. În domeniul juridic şi de patrimoniu sindical
a) identificarea şi promovarea intereselor SLI Bacău în negocierea pentru Contractul colectiv de muncă;
b) asigurarea de consulanţă şi asistenţă juridică pentru grupele şi organizaţiile sindicale afiliate la SLI Bacău;
c) redactarea proiectelor de hotărâri şi decizii emise de organele de conducere ale SLI în conformitate cu actele normative;
d) aplicarea prevederilor legale în situaţiile când se impune declanşarea şi desfăşurarea acţiunilor revendicative;
e) asigurarea îndeplinirii procedurilor legale pentru înregistrarea modificărilor la Statut în componenţa organelor de conducere şi ale prevederilor legale privind gestiunea financiară;
f) păstrarea actelor normative şi a evidenţelor cu propunerile şi amendamentele privind modificări ale contractelor colective de muncă sau reglementări în cadrul comisiei paritare;
g) asigurarea reprezentării şi apărării intereselor SLI în faţa autorităţilor în cazul conflictelor de muncă, revendicărilor de patrimoniu şi apărării oricăror interese ale organizaţiei şi a membrilor de sindicat;
h) întocmirea documentaţiei în cazul declanşării procedurilor revendicative ale sindicatului;
i) redactarea de modele de cerere şi sesizare în cazul în care membrul de sindicat se confruntă cu abuzuri, cu necunoaşterea sau cu nerespectarea drepturilor ce i se cuvin.

Afiliere

La nivel naţional, Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău este afiliat la Federatia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.).

La rândul său, F.S.L.I. este afiliată pe plan naţional la Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (C.S.D.R.) din 1996, iar pe plan internaţional este afiliată din 1993 la Internaţionala Educaţiei.

La nivel judeţean, Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău este afiliat la Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Democratice Bacău (UJSD).